Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Thông báo số 1: Về việc tổ chức hội thảo khoa học Nghiên cứu và Giảng dạy Khoa học Xã hội ở các trường ĐHSP trong quá trình hội nhập Quốc tế
21/07/2010 12:00:00 admin 0 7014
VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY KHOA HỌC XÃ HỘI Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH 2010
21/07/2010 12:00:00 admin 0 7194
Nội dung chi tiết xin mời xem trong file đính kèm
Khen thưởng sinh viên NCKH năm 2009
21/07/2010 12:00:00 admin 0 7427
Khen thưởng sinh viên NCKH năm 2009
21/07/2010 12:00:00 admin 0 7480
Công văn số 106/ĐHSPHN-KHCN, ngày 17/3/2010 khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt đã thành tích trong công tác SVNCKH năm 2008-2009
Thông báo về NCKH sinh viên năm 2010
21/07/2010 12:00:00 admin 0 7726
Hướng dẫn xây dựng thuyết minh đề tài NCKH năm 2010
21/07/2010 10:42:06 admin 0 7351
Chủ nhiệm đề tài cần xây dựng thuyết minh đề tài (TMĐT) theo mẫu và nộp cho Phòng Khoa học – Công nghệ (418)