Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Hiền

Bí thư Đảng uỷ

2

Nguyễn Văn Minh

Phó Bí thư Đảng uỷ

3

Nguyễn Văn Trào

Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT

4

Nguyễn Đức Sơn

Uỷ viên Ban thường vụ, Phó Chủ nhiệm UBKT

5

Lục Huy Hoàng

Ủy viên Ban Chấp hành

6

Lê Văn Hiện

Ủy viên Ban Chấp hành

7

Dương Minh Lam

Ủy viên Ban Chấp hành

8

Nguyễn Lân Hùng Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Lê Đức Ánh

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Kiều Văn Hoan

Ủy viên Ban Chấp hành

11 Nguyễn Bá Cường Uỷ viên Ban chấp hành
12 Lê Minh Nguyệt Uỷ viên Ban chấp hành