Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Minh

Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy

2

Nguyễn Văn Trào

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT

3

Nguyễn Văn Hiền

Ủy viên Ban Thường vụ

4

Nguyễn Đức Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm UBKT

5

Lục Huy Hoàng

Ủy viên Ban Chấp hành

6

Lê Văn Hiện

Ủy viên Ban Chấp hành

7

Dương Minh Lam

Ủy viên Ban Chấp hành

8

Nguyễn Lân Hùng Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Lê Đức Ánh

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Kiều Văn Hoan

Ủy viên Ban Chấp hành