Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Khen thưởng sinh viên NCKH năm 2009
21/07/2010 12:00:00 admin 0 7332
Khen thưởng sinh viên NCKH năm 2009
21/07/2010 12:00:00 admin 0 7384
Công văn số 106/ĐHSPHN-KHCN, ngày 17/3/2010 khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt đã thành tích trong công tác SVNCKH năm 2008-2009
Thông báo về NCKH sinh viên năm 2010
21/07/2010 12:00:00 admin 0 7631
Hướng dẫn xây dựng thuyết minh đề tài NCKH năm 2010
21/07/2010 10:42:06 admin 0 7261
Chủ nhiệm đề tài cần xây dựng thuyết minh đề tài (TMĐT) theo mẫu và nộp cho Phòng Khoa học – Công nghệ (418)
Hướng dẫn nghiệm thu đề tài cấp Trường và cấp Bộ kết thúc năm 2009
21/07/2010 12:00:00 admin 0 7598
Để thực hiện đúng tiến độ quản lí đề tài, Trường đề nghị chủ nhiệm đề tài (CNĐT) cấp Trường (SPHN- 08) và cấp Bộ (B2008) kết thúc năm 2009 khẩn trương hoàn thành báo cáo tổng kết đề tài...
Thể lệ cuộc thi nhân tài Đất Việt
21/07/2010 12:00:00 admin 0 9531
Để đáp ứng yêu cầu của nhiều thí sinh muốn được gửi sản phẩm tham dự Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2009, BTC quyết định gia hạn thêm cho các tác giả đã gửi đăng ký dự thi về Cho BTC vào ngày...