Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

 

ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC, NLĐ TRƯỜNG ĐHSPHN (có đến ngày 31/12/2023)
     
Chức danh khoa học, trình độ đào tạo: Số lượng
1 GS.TSKH 1
2 GS.TS 9
3 PGS.TSKH 0
4 PGS.TS 126
5 TS 293
6 ThS 382
7 ĐH 192
8 Khác 32
Tổng số 1035
Chức danh nghề nghiệp: Số lượng
1 Giảng viên 648
2 Giáo viên Trung học phổ thông 70
3 Giáo viên Trung học cơ sở 4
4 Giáo viên Tiểu học 18
5 Giáo viên thực hành 34
6 Nghiên cứu viên 1
7 Chuyên viên và các chức danh khác 260
Tổng số 1035