Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐHSPHN (có đến ngày 31/12/2020)
STT  Chức danh khoa học, trình độ đào tạo:  Số lượng
1  GS.TSKH  3
2  GS.TS  14
3  PGS.TSKH  0
4  PGS.TS  141
5  TS  276
6  ThS  451
7  ĐH  149
8  Khác  35
                   Tổng số  1069
   
STT  Chức danh nghề nghiệp:  Số lượng
1  Giảng viên  673
2  Giáo viên Trung học phổ thông  72
3  Giáo viên Trung học cơ sở  4
4  Giáo viên Tiểu học  1
5  Giáo viên thực hành  50
6  Nghiên cứu viên  11
7  Chuyên viên và các chức danh khác  258
                   Tổng số  1069