Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐHSPHN CÓ ĐẾN NGÀY 30/6/2022
STT Chức danh khoa học, trình độ đào tạo Số lượng
1 GS.TSKH 2
2 GS.TS 14
3 PGS.TSKH 0
4 PGS.TS 130
5 TS 281
6 ThS 422
7 ĐH 186
8 Khác 35
Tổng số 1071
     
STT Chức danh nghề nghiệp: Số lượng
1  Giảng viên 664
2  Giáo viên Trung học phổ thông 73
3  Giáo viên Trung học cơ sở 4
4  Giáo viên Tiểu học 13
5  Giáo viên Mầm non 1
6  Giáo viên thực hành 44
7  Nghiên cứu viên 7
8  Chuyên viên và các chức danh khác 265
 Tổng số 1071