Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Lich tuan
Kế hoạch tuần (từ ngày 08/08/2022 đến ngày 14/08/2022)

THỨ
(NGÀY)

THỜI GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(08-8)

8:00

Giao ban tuần. Thành phần: BGH, Trưởng đơn vị: Phòng, Kế toán Trưởng, Ban, Trung tâm; Viện; NXB ĐHSP (Họp tại PH.I). Phó trưởng đơn vị: Phòng, Ban, Trung tâm; Viện; NXB (Họp trực tuyến).

Trực tiếp
và trực tuyến

     
     

T.BA

(09-8)

     

 

 

 

 

 

 

T.TƯ

(10-8)

     

14:00

* Kiểm tra định kỳ đề tài Nhà nước mã số: ĐTĐL.CN-66/19. Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Lãnh đạo Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Chuyên viên các đơn vị có liên quan, Đại diện Lãnh đạo Trường, Đại diện Phòng Khoa học, Đại diện đơn vị phối hợp, Chủ nhiệm đề tài mã số ĐTĐL.CN-66/19 và các thành viên tham gia.

PH.I

     

T.NĂM

(11-8)

     
     
     

T.SÁU

(12-8)

     

 

 

 

     

T.BẢY

(13-8)

     
     
     

C.NHẬT

(14-8)

     
     
     
Publish: 05-08-2022