Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH 2010
21/07/2010 12:00:00 0 7288
Nội dung chi tiết xin mời xem trong file đính kèm
Khen thưởng sinh viên NCKH năm 2009
21/07/2010 12:00:00 0 7575
Công văn số 106/ĐHSPHN-KHCN, ngày 17/3/2010 khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt đã thành tích trong công tác SVNCKH năm 2008-2009
Hướng dẫn xây dựng thuyết minh đề tài NCKH năm 2010
21/07/2010 10:42:06 0 7468
Chủ nhiệm đề tài cần xây dựng thuyết minh đề tài (TMĐT) theo mẫu và nộp cho Phòng Khoa học – Công nghệ (418)
Hướng dẫn nghiệm thu đề tài cấp Trường và cấp Bộ kết thúc năm 2009
21/07/2010 12:00:00 0 7778
Để thực hiện đúng tiến độ quản lí đề tài, Trường đề nghị chủ nhiệm đề tài (CNĐT) cấp Trường (SPHN- 08) và cấp Bộ (B2008) kết thúc năm 2009 khẩn trương hoàn thành báo cáo tổng kết đề tài...