Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Thông báo số 2 về việc tổ chức hội thảo khoa học "Nghiên cứu và giảng dạy khoa học xã hội ở các trường ĐHSP trong quá trình hội nhập quốc tế"
21/07/2010 12:00:00 0 6647
Tiếp theo Thông báo số 1, ngày 31 tháng 3 năm 2010, về việc tổ chức hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy khoa học xã hội ở các trường đại học Sư phạm trong quá trình hội nhập quốc tế”, Trường Đại học...
Quyết định về việc tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2010
21/07/2010 12:00:00 0 6776
Thực hiện kế hoạch năm học 2009 – 2010, nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Trường ĐHSP Hà Nội năm 2010, Nhà trường yêu cầu các đơn vị hoàn thành tốt công...
V/v triển khai kinh phí các đề tài năm 2010 và nghiệm thu đề tài cấp Trường duyệt 2009
21/07/2010 12:00:00 0 7413
Kính gửi: Các đơn vị nghiên cứu khoa học trong Trường Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, cấp Trường năm 2009, 2010
Thông báo số 1: Về việc tổ chức hội thảo khoa học Nghiên cứu và Giảng dạy Khoa học Xã hội ở các trường ĐHSP trong quá trình hội nhập Quốc tế
21/07/2010 12:00:00 0 7163
VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY KHOA HỌC XÃ HỘI Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH 2010
21/07/2010 12:00:00 0 7345
Nội dung chi tiết xin mời xem trong file đính kèm