Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

GS Trần Văn Giàu (Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Đại học Sư phạm Văn Khoa và Đại học Sư phạm Khoa học (nay là Đại học Sư phạm Hà Nội), năm 1954), Nguyễn Danh Hoàn (1957-1961), Đỗ Đức Uyên (1961-1966), Hà Năng Kháng (1966-1976), Nguyễn Chí Linh (1966-1980), Trần Thị Thục Nga (1980-1982), PGS.TS Trần Thị Tâm Đan (1982-1983), PGS Phan Sỹ Tấn (1983-1984), GS.TS Phan Ngọc Liên (1985-1990), GS.TS Nguyễn Hữu Mình (1990-1992), GS.TS Bùi Văn Huệ (1992-1999), GS.TS Đinh Quang Báo (Quyền Bí thư, 1999-2000) và PGS.TS Đinh Ngọc Bảo (2000-2006), PGS-TS Trần Văn Ba (2006-2012), PGS.TS Đặng Xuân Thư (2012-2/2020), GS.TS Nguyễn Văn Minh (Phó Bí thư phụ trách từ tháng 3-6/2020), GS.TS. Đỗ Việt Hùng (tháng 6/2020 đến nay).

 

PGS.TS Đinh Ngọc Bảo

 

PGS.TS Trần Văn Ba

 

PGS.TS Đặng Xuân Thư

GS.TS Nguyễn Văn Minh

GS.TS Đỗ Việt Hùng