Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Hội thảo-Hội nghị

ThS. Hoàng Thị Thu Hường, Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
07/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 47
ThS.Hoàng Thị Thu Hường, Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
ThS. Phạm Thị Thu Huyền, Viện Nghiên cứu Tôn giáo-Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
07/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 80
ThS.Phạm Thị Thu Huyền, Viện Nghiên cứu Tôn giáo-Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội
07/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 80
PGS.TS.Nguyễn Anh Tuấn, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn,ĐHQGHN sẽ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
PGS.TS. Chu Văn Tuấn, Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
07/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 77
PGS.TS. Chu Văn Tuấn, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
PGS.TS. Bùi Thị Tỉnh, Học viện chính trị Công an Nhân dân
07/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 113
PGS.TS. Bùi Thị Tỉnh, Học viện chính trị Công an Nhân dân sẽ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
TS. Trần Xuân Trí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
06/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 253
TS. Trần Xuân Trí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế: "Giao lưu Văn hoá Việt – Pháp: Thành tựu và triển vọng" (Échanges culturels franco-vietnamiens : réalisations et perspectives) diễn ra vào ngày 16 - 17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
TS. Trần Thị Phương Hoa, Viện Sử học-Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
06/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 65
TS. Trần Thị Phương Hoa, Viện Sử học-Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế: "Giao lưu Văn hoá Việt – Pháp: Thành tựu và triển vọng" (Échanges culturels franco-vietnamiens : réalisations et perspectives) diễn ra vào ngày 16 - 17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng và Trần Ngọc Viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
06/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 20
TS.Nguyễn Thị Thanh Tùng, Trần Ngọc Viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế: "Giao lưu Văn hoá Việt – Pháp: Thành tựu và triển vọng" (Échanges culturels franco-vietnamiens : réalisations et perspectives) diễn ra vào ngày 16 - 17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
TS. Lương Thị Hồng, Viện Sử học-Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
06/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 418
TS.Lương Thị Hồng, Viện Sử học-Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế: "Giao lưu Văn hoá Việt – Pháp: Thành tựu và triển vọng" (Echanges culturels franco-vietnamiens : réalisations et perspectives) diễn ra vào ngày 16 - 17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
TS. Huỳnh Thị Ánh Vân, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế
06/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 73
TS. Huỳnh Thị Ánh Vân, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế sẽ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế: "Giao lưu Văn hoá Việt – Pháp: Thành tựu và triển vọng" (Echanges culturels franco-vietnamiens : réalisations et perspectives) diễn ra vào ngày 16 - 17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
TS. Hoàng Hải Hà, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
06/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 143
TS. Hoàng Hải Hà, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế: "Giao lưu Văn hoá Việt – Pháp: Thành tựu và triển vọng" (Echanges culturels franco-vietnamiens : réalisations et perspectives) diễn ra vào ngày 16 - 17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
TS. Nguyễn Hoàng Như Thanh và ThS. Vũ Đoàn Kết, Học viện Ngoại giao
06/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 233
TS.Nguyễn Hoàng Như Thanh và ThS. Vũ Đoàn Kết, Học viện Ngoại giao sẽ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế: "Giao lưu Văn hoá Việt – Pháp: Thành tựu và triển vọng" (Echanges culturels franco-vietnamiens : réalisations et perspectives) diễn ra vào ngày 16 - 17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
TS. Vũ Diệu Trung, Trung tâm dữ liệu di sản văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
06/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 62
TS. Vũ Diệu Trung, Trung tâm dữ liệu di sản văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế: "Giao lưu Văn hoá Việt – Pháp: Thành tựu và triển vọng" (Echanges culturels franco-vietnamiens : réalisations et perspectives) diễn ra vào ngày 16 - 17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
TS. Trần Đức Anh Sơn, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
06/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 104
TS.Trần Đức Anh Sơn, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng sẽ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế: "Giao lưu Văn hoá Việt – Pháp: Thành tựu và triển vọng" (Echanges culturels franco-vietnamiens : réalisations et perspectives) diễn ra vào ngày 16 - 17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
TS. Phạm Thu Trang; ThS. Phạm Phương Hà, Viện Thông tin Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
06/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 99
TS Phạm Thu Trang; Ths Phạm Phương Hà, Viện Thông tin Khoa học xã hội Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế: "Giao lưu Văn hoá Việt – Pháp: Thành tựu và triển vọng" (Echanges culturels franco-vietnamiens : réalisations et perspectives) diễn ra vào ngày 16 - 17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
TS Nguyễn Thảo Hương, Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
06/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 557
TS Nguyễn Thảo Hương sẽ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế: "Giao lưu Văn hoá Việt – Pháp: Thành tựu và triển vọng" (Echanges culturels franco-vietnamiens : réalisations et perspectives) diễn ra vào ngày 16 - 17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
ThS. NCS Ninh Xuân Thao,Trường Đại học sư phạm Hà Nội
06/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 348
ThS.NCS Ninh Xuân Thao,Trường Đại học sư phạm Hà Nội đã gửi báo cáo cho Hội thảo khoa học quốc tế: "Giao lưu Văn hoá Việt – Pháp: Thành tựu và triển vọng" (Echanges culturels franco-vietnamiens : réalisations et perspectives) diễn ra vào ngày 16 - 17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
TS. Trần Văn Công, Khoa Tiếng Pháp, Đại học Hà Nội
06/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 143
TS. Trần Văn Công, Khoa Tiếng Pháp, Đại học Hà Nội sẽ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế: "Giao lưu Văn hoá Việt – Pháp: Thành tựu và triển vọng" (Echanges culturels franco-vietnamiens : réalisations et perspectives) diễn ra vào ngày 16 - 17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
TS. Ngô Tự Lập, Viện Quốc tế Pháp ngữ
06/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 98
TS Ngô Tự Lập, Viện Quốc tế Pháp ngữ sẽ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế: "Giao lưu Văn hoá Việt – Pháp: Thành tựu và triển vọng" (Echanges culturels franco-vietnamiens : réalisations et perspectives) diễn ra vào ngày 16 - 17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam
06/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 105
Ths Nguyễn Thị Thanh Nga, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam sẽ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế: "Giao lưu Văn hoá Việt – Pháp: Thành tựu và triển vọng" (Echanges culturels franco-vietnamiens : réalisations et perspectives) diễn ra vào ngày 16 - 17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.