Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Hội thảo-Hội nghị

PGS.TS Lê Nguyên Cẩn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 579
PGS.TS Lê Nguyên Cẩn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS.TS Trần Văn Toàn
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 942
PGS.TS TRẦN VĂN TOÀN đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Công Lý, Trường ĐHKHXH&NV-Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 688
PGS.TS. Nguyễn Công Lý, Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP.HCM đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
ThS.NCS Nguyễn Vũ Hưng, Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 260
ThS.NCS Nguyễn Vũ Hưng, Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
GS. TS Trần Đình Sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 646
GS. TS Trần Đình Sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS.TS. Đặng Anh Đào, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 658
PGS.TS. Đặng Anh Đào, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
TS. Nguyễn Văn Toàn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 930
TS. Nguyễn Văn Toàn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
TS. Phạm Văn Tuyến, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 229
TS. Phạm Văn Tuyến, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
TS. Nguyễn Thị Hậu và ThS. NCS Trương Phúc Hải, Trường Đại học KHXH và NV - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 60
TS. Nguyễn Thị Hậu và ThS. NCS Trương Phúc Hải, Trường Đại học KHXH và NV - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
TS. Nguyễn Hồng Ngọc, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 377
TS. Nguyễn Hồng Ngọc, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
ThS.NCS. Trần Thị Hoài Diễm, Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 280
ThS.NCS Trần Thị Hoài Diễm, Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
ThS. Tạ Hoàng Mai Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 322
ThS. Tạ Hoàng Mai Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
ThS. Phan Lê Chung, Trường Đại học Nghệ thuật- Đại học Huế
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 526
ThS. Phan Lê Chung, Trường Đại học Nghệ thuật-Đại học Huế đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
ThS. KTS. Phạm Trần Hải, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 262
ThS. KTS. Phạm Trần Hải, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
ThS. Dương Văn Biên, Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 164
ThS. Dương Văn Biên, Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
PGS.TS Hoàng Minh Phúc, Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 407
PGS.TS Hoàng Minh Phúc, Trường Đại học Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Nhà nghiên cứu, Phan Cẩm Thượng
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 132
Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
TS. KTS Ngô Minh Hùng, Trường Đại học Bách khoa- Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh và PGS. TS Hoàng Minh Phúc, Trường Đại học Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 483
TS. KTS Ngô Minh Hùng, Trường Đại học Bách khoa- Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh và PGS. TS Hoàng Minh Phúc, Trường Đại học Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
ThS. NCS. Đinh Mỹ Linh, Viện Nghiên cứu văn hóa - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 206
ThS. NCS. Đinh Mỹ Linh, Viện Nghiên cứu văn hóa - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
TS. Hoàng Văn Chung và ThS. Trần Thị Phương Anh, Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 631
TS. Hoàng Văn Chung và ThS. Trần Thị Phương Anh, Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội