Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Hội thảo-Hội nghị

TS. Phạm Văn Tuyến, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 229
TS. Phạm Văn Tuyến, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
TS. Nguyễn Thị Hậu và ThS. NCS Trương Phúc Hải, Trường Đại học KHXH và NV - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 60
TS. Nguyễn Thị Hậu và ThS. NCS Trương Phúc Hải, Trường Đại học KHXH và NV - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
TS. Nguyễn Hồng Ngọc, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 377
TS. Nguyễn Hồng Ngọc, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
ThS.NCS. Trần Thị Hoài Diễm, Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 280
ThS.NCS Trần Thị Hoài Diễm, Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
ThS. Tạ Hoàng Mai Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 322
ThS. Tạ Hoàng Mai Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
ThS. Phan Lê Chung, Trường Đại học Nghệ thuật- Đại học Huế
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 526
ThS. Phan Lê Chung, Trường Đại học Nghệ thuật-Đại học Huế đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
ThS. KTS. Phạm Trần Hải, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 262
ThS. KTS. Phạm Trần Hải, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
ThS. Dương Văn Biên, Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 164
ThS. Dương Văn Biên, Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
PGS.TS Hoàng Minh Phúc, Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 407
PGS.TS Hoàng Minh Phúc, Trường Đại học Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Nhà nghiên cứu, Phan Cẩm Thượng
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 132
Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
TS. KTS Ngô Minh Hùng, Trường Đại học Bách khoa- Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh và PGS. TS Hoàng Minh Phúc, Trường Đại học Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 483
TS. KTS Ngô Minh Hùng, Trường Đại học Bách khoa- Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh và PGS. TS Hoàng Minh Phúc, Trường Đại học Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
ThS. NCS. Đinh Mỹ Linh, Viện Nghiên cứu văn hóa - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 206
ThS. NCS. Đinh Mỹ Linh, Viện Nghiên cứu văn hóa - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
TS. Hoàng Văn Chung và ThS. Trần Thị Phương Anh, Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 631
TS. Hoàng Văn Chung và ThS. Trần Thị Phương Anh, Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
TS. Trần Thị Phúc An, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
09/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 776
TS.Trần Thị Phúc An, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thông báo: Chương trình Hội thảo khoa học quốc tế “GIAO LƯU VĂN HOÁ VIỆT – PHÁP: THÀNH TỰU VÀ TRIỂN VỌNG”
08/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 5452
Ban Tổ chức thông báo Chương trình vắn tắt Hội thảo khoa học quốc tế: "Giao lưu văn hóa Việt-Pháp: Thành tựu và triển vọng" (Echanges culturels franco-vietnamiens : réalisations et perspectives) diễn ra vào ngày 16 - 17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chương trình chi tiết sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất khi diễn ra Hội thảo.
TS. Phan Thị Thu Hằng, Viện Triết học - Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
08/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 350
TS. Phan Thị Thu Hằng, Viện Triết học - Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam sẽ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
TS. Ninh Thị Sinh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
08/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 108
TS. Ninh Thị Sinh, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sẽ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
ThS. Trương Thúy Trinh, Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
08/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 166
ThS.Trương Thúy Trinh, Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
ThS. Vũ Thị Hải và ThS. Hoàng Phương Thảo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
08/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 44
ThS. Vũ Thị Hải và ThS. Hoàng Phương Thảo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thông báo: Danh sách các nhà khoa học được mời chuẩn bị bài thuyết trình tại Hội thảo khoa học quốc tế: "Giao lưu văn hóa Việt-Pháp: Thành tựu và triển vọng"
07/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 5529
Hội đồng chuyên môn các tiểu ban đã làm việc, thẩm định các báo cáo và thống nhất danh sách các học giả thuyết trình tại các phiên thảo luận của Hội thảo khoa học quốc tế: "Giao lưu văn hóa Việt-Pháp: Thành tựu và triển vọng" (Echanges culturels franco-vietnamiens : réalisations et perspectives) diễn ra vào ngày 16 - 17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.