Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Các thế hệ Hiệu trưởng

HIỆU TRƯỞNG ĐẶNG THAI MAI
05/10/2021 12:00:00 Vi Duc Quang 0 4737
HIỆU TRƯỞNG LÊ VĂN THIÊM
05/10/2021 12:00:00 Vi Duc Quang 0 5749
HIỆU TRƯỞNG PHẠM HUY THÔNG
05/10/2021 12:00:00 Vi Duc Quang 0 4877
HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN LƯƠNG NGỌC
05/10/2021 12:00:00 Vi Duc Quang 0 3824
HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN CẢNH TOÀN
05/10/2021 12:00:00 Vi Duc Quang 0 6757
HIỆU TRƯỞNG DƯƠNG TRỌNG BÁI (1975 – 1980)
05/10/2021 12:00:00 Vi Duc Quang 0 4331
HIỆU TRƯỞNG PHẠM QUÝ TƯ (1980 - 1989)
05/10/2021 12:00:00 Vi Duc Quang 0 5368
HIỆU TRƯỞNG VŨ TUẤN (1989 - 1991)
05/10/2021 12:00:00 Vi Duc Quang 0 4930
HIỆU TRƯỞNG NGHIÊM ĐÌNH VỲ (1992 - 1997)
05/10/2021 12:00:00 Vi Duc Quang 0 5744
HIỆU TRƯỞNG ĐINH QUANG BÁO (1997 - 2006)
05/10/2021 12:00:00 Vi Duc Quang 0 9547
HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN VIẾT THỊNH (2006 - 2012)
05/10/2021 12:00:00 Vi Duc Quang 0 9509
HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN VĂN MINH (TỪ 2012 ĐẾN NAY)
04/10/2021 12:00:00 Vi Duc Quang 0 13445