Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG TIN ỨNG VIÊN ĐĂNG KÍ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2021


30-11-2021

I. ỨNG VIÊN GIÁO SƯ

Số TT Họ và tên Đơn vị công tác Thông tin chi tiết
1 Nguyễn Ngọc Hà K. Hoá học TẠI ĐÂY

II. ỨNG VIÊN PHÓ GIÁO SƯ

Số TT Họ và tên Đơn vị công tác Thông tin chi tiết
1 Đinh Thị Hiền K. Hoá học TẠI ĐÂY
2 Dương Quốc Hoàn K. Hoá học TẠI ĐÂY
3 Nguyễn Phúc Hưng K. Sinh học TẠI ĐÂY
4 Trần Thị Thúy K. Sinh học TẠI ĐÂY
5 Giáp Bình Nga K. TLGD TẠI ĐÂY
6 Nguyễn Hiệp Thương K. CTXH TẠI ĐÂY
7 Hà Hương Giang Tr ĐH Điện lực TẠI ĐÂY
8 Trương Thị Hồng Thanh K. Toán-Tin TẠI ĐÂY

 

30-11-2021