THÔNG TIN ỨNG VIÊN ĐĂNG KÍ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2021

I. ỨNG VIÊN GIÁO SƯ

Số TT Họ và tên Đơn vị công tác Thông tin chi tiết
1 Nguyễn Ngọc Hà K. Hoá học TẠI ĐÂY

II. ỨNG VIÊN PHÓ GIÁO SƯ

Số TT Họ và tên Đơn vị công tác Thông tin chi tiết
1 Đinh Thị Hiền K. Hoá học TẠI ĐÂY
2 Dương Quốc Hoàn K. Hoá học TẠI ĐÂY
3 Nguyễn Phúc Hưng K. Sinh học TẠI ĐÂY
4 Trần Thị Thúy K. Sinh học TẠI ĐÂY
5 Giáp Bình Nga K. TLGD TẠI ĐÂY
6 Nguyễn Hiệp Thương K. CTXH TẠI ĐÂY
7 Hà Hương Giang Tr ĐH Điện lực TẠI ĐÂY
8 Trương Thị Hồng Thanh K. Toán-Tin TẠI ĐÂY

 


Source: 
30-11-2021
Tags