Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Thông báo: Kế hoạch Phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo


13-05-2014

Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-CĐN, ngày 31/3/2014 của Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam về việc Phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tổ chức Công đoàn và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường khóa XVI (nhiệm kỳ 2014-2019), góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của Nhà trường trong giai đoạn mới.

Ban Thường vụ Công đoàn Trường phát động phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, viên chức trong toàn trường với các nội dung như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

           1. Động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo, viên chức đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua yêu nước, đổi mới công tác quản lý giáo dục, dạy tốt, học tốt và phục vụ tốt; rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực công tác, tự học và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của đất nước.

2. Phát hiện nhân tố mới, các tập thể điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, viên chức nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của Nhà trường và của ngành trong giai đoạn mới; góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức đoàn thể của nhà trường, đơn vị vững mạnh.

 

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Công đoàn các cấp phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức tuyên truyền, học tập, xây dựng và thực hiện chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VIII (khóa XI) ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 432-NQ/ĐU, ngày 27/2/2014 của Đảng ủy Trường về đổi mới mô hình và chương trình đào tạo của Trường.

2. Thi đua lập thành tích trên tất cả các mặt hoạt động công đoàn của đơn vị chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của ngành và nhà trường: 60 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954-07/05/2014), 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929-28/07/2014), 69 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2014), 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014), 63 năm ngày thành lập Trường ĐHSP Hà Nội (11/10/1951-11/10/2014),  84 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2014), 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2014), 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

3. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Nguời tốt, việc tốt”, “Dạy tốt, học tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, công tác nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; phối hợp với chuyên môn đồng cấp tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thường xuyên, hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được cụ thể hóa bằng nội dung: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với thực hiện tốt phong trào: “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” …v.v….

4. Tuyên truyền thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nếp sống văn hóa nơi công sở”; tiếp tục triển khai thực hiện nội dung xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa theo thông báo số 64/CV-CĐ, ngày 5/9/2012 của Ban Thường vụ Công đoàn trường ĐHSP Hà Nội.

          5. Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, viên chức với các hình thức phong phú, thiết thực; tích cực tham các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xã hội từ thiện”, thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn

6. Tổ chức tốt việc phát triển đoàn viên mới, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng và xem xét kết nạp.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Phong trào thi đua được tổ chức thành 02 đợt:

           Đợt 1: Từ 05/05/2014 đến 31/7/2014  

Nội dung trọng tâm: thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu công tác năm học 2013 - 2014, lập thành tích chào mừng 60 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 - 07/05/2014), 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 - 28/07/2014), 63 năm ngày thành lập CĐGD Việt Nam (22/07/1951 - 22/07/2014) và chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

           Công đoàn Trường tổ chức sơ kết đợt 1 lồng ghép trong chương trình tổng kết năm học 2013 - 2014; bình xét những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua và trong năm học để khen thưởng.

Đợt 2: Từ 01/8/2014 đến 31/12/2014

Nội dung trọng tâm: thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu công tác học kì I năm học 2014 - 2015, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014), 63 năm ngày thành lập Trường ĐHSP Hà Nội (11/10/1951 - 11/10/2014),  84 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2014), 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2014), 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

          Công đoàn Trường tổ chức tổng kết đợt thi đua lồng ghép trong chương trình sơ kết học kỳ I năm học 2014 - 2015.

          2. Căn cứ vào kế hoạch này và chương trình công tác năm học 2013 - 2014, CĐBP và Tổ CĐ trực thuộc báo cáo cấp ủy, có kế hoạch phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện tốt các nội dung phát động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao.

          3. Các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn Trường phụ trách các đơn vị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo với Ban Thường vụ kết quả việc thực hiện phong trào thi đua.

Nơi nhận:                                                                         TM. BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG                                                   

   - ĐU, BGH                                                                                           CHỦ TỊCH

   - CĐBP, Tổ CĐTT

   - Lưu VPCĐ

                                                                                                          Nguyễn Nhật Tân

Xem chi tiết thông báo tại đây

Post by: congnx
13-05-2014