Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Thông báo đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Trường thực hiện năm 2023 đợt 2


23-05-2023

Thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ  năm 2023, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc xây dựng và đề xuất thực hiện các nhiệm vụ  KH&CN cấp Trường thực hiện từ năm 2023 đợt 2.

      Thời hạn nộp đề xuất: trước 17 giờ 00 ngày 05/06/2023.
Địa điểm nộp: Phòng 418, Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoai: 024.37547823 – 418.

23-05-2023