Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập


13-02-2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Số: 127/ĐHSPHN-ĐTBDTX

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 2023    

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-BGDĐT ngày 20/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiệp giảng viên đại  học;

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập như sau:

1. Đối tượng bồi dưỡng:

Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học;

Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.

2. Hồ sơ đăng kí: Theo mẫu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

3. Thời lượng bồi dưỡng: 240 tiết (theo chương trình bồi dưỡng ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

4. Thời gian bồi dưỡng: Dự kiến 11/03/2023.

5. Địa điểm bồi dưỡng: Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hoặc các cơ sở liên kết đào tạo.           

6. Hình thức bồi dưỡng: Bồi dưỡng trực tiếp và trực tuyến.

7. Kinh phí bồi dưỡng:

- Đối với các lớp học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các tỉnh lân cận: 2.500.000đ/người.

- Đối với các lớp tại các tỉnh Đồng Bằng, Trung Du Bắc Bộ có bán kính từ 300km trở lên: 3.000.000đ/người.

- Đối với các lớp mở tại các tỉnh từ Thừa Thiên – Huế trở vào Tây Nguyên và Nam Bộ: 3.300.000đ/người.

Người học sau khi hoàn thành chương trình được trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giảng viên đại học.

Các đơn vị có nhu cầu bồi dưỡng lập danh sách gửi về Trung tâm Đào tạo -BDTX, Trường Đại học sư phạm Hà Nội trước ngày 06/03/2023.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. (Bà Phùng Thị Lệ Hằng - Điện thoại 0912.326.608; Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Điện thoại: 0913526446.

Trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Các đơn vị, cá nhân.

- Lưu: VT, ĐTBDTX.

            KT. HIỆU TRƯỞNG

            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

         (đã ký)

 

           PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền

 

 

13-02-2023