Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Thông báo tuyển chọn đề tài cấp Bộ


05-04-2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 196 /ĐHSPHN-KHCN

Hà Nội, ngày   29  tháng 4  năm 2022

V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì 

thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023

 


 

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn Trường

Thực hiện Quyết định số 1195/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2022 về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng để giao tuyển chọn thực hiện từ năm 2023 (sau đây gọi là Quyết định 1195) và Công văn số 1824/BGDĐT-KHCNMT ngày 28/4/2022 về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp bộ năm 2023, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2023 (danh mục kèm theo) theo kế hoạch cụ thể như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11). 

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn

Mỗi hồ sơ được đăng ký tuyển chọn cho một đề tài trong Danh mục đề tài KH&CN cấp bộ thực hiện từ năm 2023, đơn vị giao tuyển chọn: Trường ĐHSP Hà Nội, theo Quyết định số 1195.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn được quy định tại điều 15 Thông tư số 11, được lập thành 8 bản (1 bản gốc, 7 bản sao) theo Phụ lục I Các biểu mẫu quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11 và theo Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015 quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kinh phí NSNN thực hiện đề tài không vượt quá số kinh phí từ NSNN theo Quyết định 1195. Hồ sơ bao gồm:

  1. Thuyết minh đề tài: lập theo Mẫu 6, Phụ lục I, Thông tư số 11. Tên, mục tiêu, sản phẩm trong thuyết minh đề tài theo đúng Quyết định số 1195. 

  2.  Giải trình chi tiết các khoản chi (dự toán chi tiết của đề tài) theo Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015. Đối với các khoản chi mua sắm, sửa chữa, thuê mướn trên 20 triệu đồng phản kèm theo 3 báo giá.

  3. Bản cam kết hỗ trợ kinh phí nguồn khác thực hiện đề tài (nếu có)- Đối với các đề tài có kinh phí đối ứng. 

  4. Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài (nếu có đơn vị phối hợp).

  5. Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (Mẫu 7 phụ lục I Thông tư số 11).

Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, niêm phong và bên ngoài ghi rõ: Tên đề tài KH&CN; Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì; Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài KH&CN; 

3. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 12 giờ 00 ngày 20/05/2022. Địa điểm nộp: Phòng 418, Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoai: 024.37547823 – 418.

 

 

Nơi nhận:   

- Như trên;                                                               

- Website Tr.ĐHSP Hà Nội (để đăng tin);

- Lưu: VT, KHCN.                              

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


 

PGS.TS. Nguyễn Văn Trào

 
Post by: Nguyen Van Nghiep
05-04-2022