Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG TIN ỨNG VIÊN ĐĂNG KÍ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN GS/PGS NĂM 2019


23-07-2019

I. ỨNG VIÊN GIÁO SƯ:

Số TT Họ và tên Đơn vị công tác Thông tin chi tiết
1 Cung Thế Anh Khoa Toán - Tin TẠI ĐÂY
2 Sĩ Đức Quang Khoa Toán - Tin TẠI ĐÂY
3 Trần Văn Tấn Khoa Toán - Tin TẠI ĐÂY

II. ỨNG VIÊN PHÓ GIÁO SƯ:

Số TT Họ và tên Đơn vị công tác Thông tin chi tiết
1 Phạm Triều Dương Khoa Toán - Tin TẠI ĐÂY
2 Nguyễn Xuân Hồng Khoa Toán - Tin TẠI ĐÂY
3 Dương Anh Tuấn Khoa Toán - Tin TẠI ĐÂY
4 Nguyễn Thị Kim Sơn Đại học Thủ Đô TẠI ĐÂY
5 Nguyễn Thị Bích Khoa  Lịch sử TẠI ĐÂY
6 Trương Thị Hoa Khoa TL-GD TẠI ĐÂY
7 Nguyễn Thị Mai Hương Khoa Tiếng Anh TẠI ĐÂY
8 Ngô Tuấn Cường Khoa Hoá học TẠI ĐÂY
9 Trương Minh Lương Khoa Hoá học TẠI ĐÂY
10 Trần Đức Hậu Khoa Sinh học TẠI ĐÂY
11 Hoàng Hải Hà Phòng KHCN TẠI ĐÂY
12 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Khoa VN học TẠI ĐÂY
13 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Khoa Lịch sử TẠI ĐÂY
14 Giáp Bình Nga Khoa TL-GD TẠI ĐÂY
15 Đỗ Văn Hiểu Khoa Ngữ văn TẠI ĐÂY
16 Ngô Ngọc Hoa Khoa Vật lí TẠI ĐÂY
17 Nguyễn Cao Khang Khoa Vật lí TẠI ĐÂY

23-07-2019