Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Quyết định về việc xác định điểm chuẩn xét tuyển đại học và công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển vào các ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật năm 2021


26-08-2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Căn cứ Nghị định số 276/NĐ ngày 11/10/1951 của Bộ Quốc gia Giáo dục về việc thành lập Trường Sư phạm Cao cấp (nay là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội);

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/06/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 09/TT-BGDĐT ngày 07/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Thông tư số 16/2021/TT-BGDDT ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BGDĐT ngày 07/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2274/QĐ-ĐHSPHN ngày 19/07/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc phê duyệt Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021;

Căn cứ vào Biên bản họp xét điểm chuẩn của Hội đồng tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3377/QĐ-ĐHSPHN ngày 26/08/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc xác định điểm sàn các ngành đào tạo đại học năm 2021;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành đại học Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật năm 2021 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội như sau:

STT

Ngành

Điểm chuẩn

(đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo Quy chế tuyển sinh hiện hành)

1

Giáo dục thể chất

21.0

2

SP Âm nhạc

19.0

3

SP Mỹ thuật

18.75

Điều 2. Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo Đề án tuyển sinh đại học năm 2021 đã dự thi các môn năng khiếu tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội và đạt điểm chuẩn theo quy định của từng ngành (có danh sách kèm theo) được công nhận trúng tuyển.

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng chức năng, Trưởng khoa và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Post by: Vi Duc Quang
26-08-2021