Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học (Biểu mẫu 17)

Chuyên mục: Đảm bảo chất lượng 01.10.2018   4622


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ  PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số…… /BC-ĐHSPHN

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Vụ Kế hoạch tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phúc đáp công văn số 4320/BGDĐT-KHTC ngày 20/9/2018 của Bộ GDĐT về việc thực hiện báo cáo Quy chế công khai năm học 2017-2018 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019, Trường ĐHSP Hà Nội xin báo cáo như sau:

1.Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học

2.Công khai thông tin chất lượng đào tạo

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu

C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu

D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

5.  Công khai tài chính

Trân trọng !

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

GS,TS Nguyễn Văn Minh

 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học (Biểu mẫu 17)

STT

Nội dung

Trình độ đào tạo

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng sư phạm chính quy

Trung cấp sư phạm chính quy

Chính quy

Liên thông chính quy

Văn bằng 2 chính quy

   

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

Theo thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ GD&ĐT

Theo thông tư 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ GĐ&ĐT 

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo năm 2018 

 

 

 

 

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

Theo thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ GD&ĐT và 2760b/QĐ-ĐHSPHN ngày 18/5/2017 của trường ĐHSPHN

Theo thông tư 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ GĐ&ĐT và 2760b/QĐ-ĐHSPHN ngày 18/5/2017 của trường ĐHSPHN  

Theo quyết định số 122/QĐ-ĐHSPHN-ĐT

 

 

 

 

 

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

Theo quy định của Nhà nước 

Theo quy định của Nhà nước  

Theo quy định của nhà nước 

 

 

 

 

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

41

55

47

 

 

 

 

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 

 

Học tiếp lên thạc sỹ, tiến sỹ 

 

 

 

 

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý…

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý… 

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý 

 

 

 

 

 


Tin cùng chuyên mục: