Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017

Chuyên mục: Đảm bảo chất lượng 16.11.2017   1199


THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học

năm học 2016-2017

 

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Học phí 1SV/ năm (10 kỳ)

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm 2015-2016

triệu đồng/ năm

 

1

Tiến sỹ

 

 

 

 - Các ngành khoa học xã hội

triệu đồng/ năm

16,75

 

 - Các ngành Khoa học tự nhiên, TDTT

triệu đồng/ năm

19,75

2

Thạc sỹ

 

 

 

 - Các ngành khoa học xã hội

triệu đồng/ năm

10,05

 

 - Các ngành Khoa học tự nhiên, TDTT

triệu đồng/ năm

11,85

3

Chuyên khoa Y cấp II

triệu đồng/ năm

 

4

Đại học

 

 

 

 - Các ngành khoa học xã hội

triệu đồng/ năm

6,7

 

 - Các ngành Khoa học tự nhiên, TDTT

triệu đồng/ năm

7,9

5

Chuyên khoa Y cấp I

triệu đồng/ năm

 

6

Cao đẳng

 

 

 

 - Các ngành khoa học xã hội

triệu đồng/ năm

 

 

 - Các ngành Khoa học tự nhiên, TDTT

triệu đồng/ năm

6,3

7

Trung cấp chuyên nghiệp

triệu đồng/ năm

 

II

Học phí hệ chính quy chương trình khác năm 2015-2016

 

 

1

Tiến sỹ

triệu đồng/ năm

 

2

Thạc sỹ

triệu đồng/ năm

 

3

Chuyên khoa Y cấp II

triệu đồng/ năm

 

4

Đại học

 

 

 

 - Hệ CQĐC

 

 

 

          + Các ngành khoa học xã hội

triệu đồng/ năm

6.0

 

          + Các ngành Khoa học tự nhiên, TDTT

triệu đồng/ năm

7.0

5

Chuyên khoa Y cấp I

triệu đồng/ năm

 

6

Cao đẳng

triệu đồng/ năm

 

7

Trung cấp chuyên nghiệp

triệu đồng/ năm

 

III

Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường năm học 2015-2016

 

 

1

Tiến sỹ

triệu đồng/ năm

 

2

Thạc sỹ

triệu đồng/ năm

 

3

Chuyên khoa Y cấp II

triệu đồng/ năm

 

4

Chuyên khoa Y cấp I

triệu đồng/ năm

 

5

Đại học hệ vừa học, vừa làm

triệu đồng/ năm

4,2 đến 5,4

6

Cao đẳng

triệu đồng/ năm

 

7

Trung cấp chuyên nghiệp

triệu đồng/ năm

 

IV

Tổng thu năm 2016

 

        483,102

1

Từ ngân sách

tỷ đồng

         260,989

2

Từ học phí, lệ phí

tỷ đồng

         124,948

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

tỷ đồng

 

4

Từ nguồn khác

tỷ đồng

          97,165

 

 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2017

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Trào

 

 


Tin cùng chuyên mục: