Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Chương trình đào tạo sửa đổi, bổ sung ngành Giáo dục công dân


23-11-2022

- Căn cứ Nghị định số 276/NĐ, ngày 11/10/1951 của Bộ Quốc gia Giáo dục về việc thành lập Trường Sư phạm Cao cấp (nay là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội);

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ban hành ngày 19/11/2018;

- Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

- Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

- Căn cứ công văn số 607/ĐHSPHN-ĐT ngày 16/12/2021 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng khoa học và đào tạo khoa Lí luận chính trị - Giáo dục công dân;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ban hành Quyết định số 5386/QĐ-ĐHSPHN ngày 22/11/2022 ban chương trình giáo dục đại học ngành Giáo dục công dân (mã ngành: 7140204), sửa đổi, bổ sung sau khi được định kỳ rà soát đánh giá và cập nhật. Chương trình đào tạo sửa đổi, bổ sung ngành Giáo dục công dân ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng từ năm học 2022 - 2023.

Tìm hiểu về chương trình đào tạo ngành Giáo dục công dân tại các đường dẫn sau:

- Chuẩn đầu ra,

- Khung chương trình đào tạo.

- Mô tả chương trình.

23-11-2022