Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2025


13-05-2024

Thực hiện Quyết định số 1312/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2024 về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng giao tuyển chọn thực hiện từ năm 2025 (sau đây gọi là Quyết định 1312) và Công văn số 2030/BGDĐT-KHCNMT ngày 4/5/2024 về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp bộ năm 2025, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2025 (danh mục kèm theo) theo kế hoạch cụ thể như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11). 

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn

Mỗi hồ sơ được đăng ký tuyển chọn cho một đề tài trong Danh mục đề tài KH&CN cấp bộ thực hiện từ năm 2025, đơn vị giao tuyển chọn: Trường ĐHSP Hà Nội, theo Quyết định số 1312.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn được quy định tại điều 15 Thông tư số 11, được lập thành 8 bản (1 bản gốc, 7 bản sao) gồm:

      1) Thuyết minh đề tài (Mẫu 6 Phụ lục I Thông tư số 11) và dự toán kinh phí, Tiềm lực của tổ chức và cá (Mẫu 7 Phụ lục I Thông tư 11). Tên, mục tiêu, sản phẩm trong thuyết minh đề tài theo đúng Quyết định số 1312. 

      2) Dự toán kinh phí thực hiện đề tài:

                a) Căn cứ xây dựng dự toán:

                - Quyết định số 4466/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định một số định mức lập dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         - Các định mức kinh tế - kỹ thuật do các bộ, ngành ban hành (phụ lục 1).

                b) Yêu cầu:

                 - Dự toán kinh phí của đề tài được xây dựng và thuyết minh theo từng nội dung nghiên cứu và gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể của đề tài. Đối với các khoản chi mua sắm, sửa chữa, thuê mướn trên 20 triệu đồng phản kèm theo 3 báo giá.

                  - Khoản chi, nội dung chi (Mục 19 Thuyết minh đề tài) thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 1.

                  - Dự toán cần được xây dựng đúng định mức, đủ, hợp lý và tiết kiệm.

      3) Bản cam kết hỗ trợ kinh phí nguồn khác thực hiện đề tài (nếu có)- Đối với các đề tài có kinh phí đối ứng. 

      4) Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài (nếu có đơn vị phối hợp).

      5) Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (Mẫu 7 phụ lục I Thông tư số 11).

Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, niêm phong và bên ngoài ghi rõ: Tên đề tài KH&CN; Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì; Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài KH&CN;

3. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 12 giờ 00 ngày 17/05/2024. Địa điểm nộp: Phòng 418, Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoai: 024.37547823 – 418.

 

13-05-2024