Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Giáo dục Toán học lần thứ hai với chủ đề “Dạy và học Toán trong kỷ nguyên số”


14-06-2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Số: 734/TB-ĐHSPHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V vic t chc Hi tho khoa hc quc tế v Giáo dc Toán hc ln th hai với ch đề Dy và hc Toán trong k nguyên s

     Tiếp nối thành công của Hội thảo khoa học quốc tế về Giáo dục Toán học (International Conference on Mathematics Education - ICME) được tổ chức lần thứ nhất với Chủ đề “Tích hợp trong Giáo dục Toán học và Đào tạo Giáo viên” vào năm 2018, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội thảo lần thứ hai với Chủ đề Dạy và học Toán trong kỷ nguyên số (Mathematics Learning and Instruction in the Digital Era) vào tháng 11 năm 2023.

1. Mục đích

- Hội thảo tiếp tục tạo diễn đàn quốc tế nhằm chia sẻ nhận thức, quan điểm, đánh giá về ảnh hưởng của những yếu tố công nghệ (AI, ChatGPT…) và những thay đổi cần thiết về dạy học môn Toán; dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực học sinh, phát triển năng lực dạy học cho giáo viên toán và sinh viên ngành sư phạm toán; dạy học toán theo hướng liên hệ, vận dụng vào thực tiễn; kiểm tra, đánh giá trong giáo dục toán học; tích hợp, liên môn trong dạy học toán; đào tạo giáo viên, giáo dục toán học theo định hướng STEM, STEAM... trong kỷ nguyên số. Hội thảo góp phần đưa ra những đề xuất, giải pháp kịp thời nhằm đổi mới hoạt động dạy học toán, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên toán góp phần hướng tới sự phát triển bền vững và ổn định của nền giáo dục trong kỷ nguyên số.

- Trao đổi học thuật, công bố các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực giáo dục toán học và đào tạo giáo viên.

- Kết nối các nhà khoa học trong và ngoài nước.

2. Nội dung

Các bài viết gửi tham gia Hội thảo có thể tập trung thảo luận một số vấn đề sau:

- Công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo với giáo dục toán học;

- Dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực học sinh;

- Phát triển năng lực dạy học cho giáo viên toán và sinh viên ngành sư phạm toán;

- Dạy học môn Toán theo hướng liên hệ, vận dụng toán học vào thực tiễn;

- Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục toán học;

- Tích hợp, liên môn trong dạy học môn Toán và trong đào tạo giáo viên;

- Giáo dục toán học theo định hướng STEM, STEAM.

3. Ngôn ngữ sử dụng

Tiếng Anh và Tiếng Việt.

4. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Ngày 24 và 25/11/2023.

Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà K1 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

5. Đối tượng tham gia

Các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lí, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và các cá nhân quan tâm.

6. Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo

Thời hạn cuối cùng nhận:

- Tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh)

31/8/2023

- Tệp trình chiếu (tiếng Việt và tiếng Anh)

24/9/2023

- Đăng ký tham dự

24/10/2023

- Toàn văn báo cáo (tiếng Việt và tiếng Anh)

17/11/2023

7. Quy định gửi tóm tắt và toàn văn báo cáo

a. Quy định chung

- Bài viết tham gia Hội thảo phải là kết quả nghiên cứu mới, chưa từng được công bố trên các sách, tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước. Bài viết tóm tắt và toàn văn được gửi trực tiếp trên trang web của Hội thảo hoặc gửi tới email icme@hnue.edu.vn.

- Kỷ yếu tóm tắt các báo cáo của Hội thảo bao gồm bài viết tóm tắt được Ban nội dung – chương trình tuyển chọn.

- Sau Hội thảo, các báo cáo toàn văn được lựa chọn sẽ được thẩm định để đăng trên Tạp chí Khoa học (số tiếng Anh) của Trường Đại học Sư phạm Hà nội:

http://stdb.hnue.edu.vn/portal/index.php.

b. Tóm tắt báo cáo (Tiếng Anh và Tiếng Việt)

- Tóm tắt báo cáo được soạn thảo trên MS. Word, khổ giấy A4; phông chữ sử dụng là Times New Roman; kích cỡ 12-pt; khoảng cách dòng (line spacing) 2.0 (double space); lề trái 2,5cm, lề phải 2,5cm, lề trên 2,5cm, lề dưới 2,5cm.

- Tóm tắt báo cáo gồm các nội dung và yêu cầu trình bày như sau:

TÊN BÀI BÁO

Tên các tác giả (nhóm tác giả) - Đơn vị công tác

Điện thoại và email (của tác giả liên hệ)

Tóm tắt: Tối đa 400 từ trình bày ý tưởng, nội dung tóm tắt của bài báo; phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu tóm tắt của bài báo; điểm mới và khác so với những nghiên cứu trước đây.

Từ khoá: Từ 3 đến 5 từ khoá

c. Toàn văn báo cáo (Tiếng Anh và Tiếng Việt)

Theo đúng các quy định tại mục F (QUY CÁCH TRÌNH BÀY TẠP CHÍ):

http://stdb.hnue.edu.vn/portal/index.php

8. Phí tham dự và phí đăng toàn văn báo cáo

a. Phí tham dự

- Đại biểu trong nước: 500 000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng)/ 1 đại biểu;

- Đại biểu nước ngoài: 30 USD (Ba mươi đôla Mỹ)/ 1 đại biểu.

Lưu ý: Phí không được hoàn trả nếu đại biểu đã đăng ký nhưng không tham dự.

b. Phí đăng toàn văn báo cáo

Các báo cáo có chất lượng tốt sẽ được thẩm định và đăng toàn văn trên Tạp chí Khoa học (số tiếng Anh) của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Phí đăng toàn văn báo cáo

Các tác giả trong nước: 2 000 000 VNĐ (Hai triệu đồng)/ 1 bài.

Các tác giả nước ngoài: 85 USD (Tám mươi lăm đôla Mỹ)/ 1 bài.

Với các báo cáo mời, các tác giả không phải trả phí đăng toàn văn báo cáo.

c. Tài khoản chuyển phí tham dự và phí đăng toàn văn báo cáo

- Đại biểu trong nước xin chuyển phí tham dự và phí đăng toàn văn báo cáo tới:

  • Tên người thụ hưởng: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Tài khoản thụ hưởng: 3100211000213, Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Từ Liêm
  • Nội dung chuyển khoản: HNUE  ICME - Tên đại biểu - Cơ quan công tác

- Đại biểu nước ngoài xin chuyển phí tham dự và phí đăng toàn văn báo cáo tới:

  • Tên người thụ hưởng: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Tài khoản thụ hưởng: 21510370033005, Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Cầu Giấy
  • Mã CODE: BIDVVNVX
  • Nội dung chuyển khoản: HNUE ICME - Tên đại biểu - Cơ quan công tác

Lưu ý: Vui lòng giữ lại chứng từ để Ban tổ chức đối chiếu khi cần thiết.

9. Thông tin liên hệ

Email của Hội thảo: icme@hnue.edu.vn;

Mọi thông tin liên quan có thể xem website của Hội thảo:

https://icme2023.hnue.edu.vn/ (hoạt động từ 10/6/2023).

Về nội dung – chương trình Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Phương Chi (email: chinp@hnue.edu.vn, điện thoại: 0944584339);

TS. Trần Cường (email: trancuong@hnue.edu.vn, điện thoại: 0915101054);

Về tổ chức Hội thảo:

TS. Vũ Đình Phượng (email: phuongvd@ hnue.edu.vn, điện thoại: 0912469485);

ThS. Nguyễn Tiến Đạt (email: ntdat@hnue.edu.vn, điện thoại: 0912225527);

TS. Lê Tuấn Anh (email: anhlt@hnue.edu.vn, điện thoại: 0946030653).

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xin trân trọng kính mời các nhà khoa học trong và ngoài nước, quý thầy cô, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các cá nhân quan tâm gửi báo cáo và tham dự Hội thảo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:                  

- Các đơn vị trong và ngoài trường;

- Lưu: VT, KHCN.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

GS.TS. Nguyễn Văn Minh

 

14-06-2023