Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Thông báo TS lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giảng viên đại học cao đẳng


01-04-2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Số: 324/TB-ĐHSPHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024   

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Căn cứ Công văn số 3182/BNV-ĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Nội vụ về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Căn cứ Công văn số 267/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 1078, 1079/QĐ-BGDĐT ngày 20/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm và giảng viên đại học.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức giảng dạy tại các trường cao đẳng sư phạm và các trường cao đẳng công lập có nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng; viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Thông tin tuyển sinh các khóa bồi dưỡng này như sau:

1. Các chương trình bồi dưỡng:

- Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm.

- Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các trường cao đẳng sư phạm công lập, các trường cao đẳng công lập có nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng/ viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm/giảng viên đại học.

3. Thời lượng bồi dưỡng: 240 tiết.

4. Hình thức tổ chức bồi dưỡng: Bồi dưỡng trực tiếp, Bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến.

5. Kinh phí bồi dưỡng: 2.500.000đ/1 người. (Hai triệu năm trăm nghìn đồng)

6. Thời gian bồi dưỡng: Các ngày trong tuần hoặc thứ 7 và chủ nhật.

7. Địa điểm học: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

8. Hồ sơ đăng kí: Theo mẫu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Người học sau khi hoàn thành chương trình được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cao đẳng sư phạm/giảng viên đại học.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 03579.03.033./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị, cá nhân;

- Lưu: VT, ĐTBDTX.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

GS.TS. Nguyễn Văn Minh

 


01-04-2024