Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng


09-07-2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Số: 336/TB-ĐHSPHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024   

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng

Căn cứ Quyết định số 8308/QĐ-BGDĐT ngày 10/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học;

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng. Thông tin tuyển sinh khóa bồi dưỡng này như sau:

Đối tượng tuyển sinh: Người có trình độ từ đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và có nguyện vọng trở thành giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học.

Chương trình bồi dưỡng: 20 tín chỉ.

Hình thức tổ chức bồi dưỡng: Bồi dưỡng trực tiếp, Bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến.

Kinh phí bồi dưỡng: 3.300.000đ/1 người. (Ba triệu ba trăm nghìn đồng)

Thời gian bồi dưỡng: Các ngày trong tuần hoặc ngày thứ bảy và chủ nhật.

Khai giảng: 03/08/2024

Địa điểm học: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hồ sơ đăng kí: Theo mẫu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Người học sau khi hoàn thành chương trình được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm theo chương trình đăng kí bồi dưỡng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 03579.03.033./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị, cá nhân;

- Lưu: VT, ĐTBDTX.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

GS.TS. Nguyễn Văn Minh

 


09-07-2024
Related