Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024


19-05-2023

     Thực hiện Quyết định số 1393/QĐ-BGDĐT ngày 16/5/2023 về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để giao tuyển chọn thực hiện từ năm 2024 (sau đây gọi là Quyết định 1393) và Công văn số 2234/BGDĐT- KHCNMT ngày 17/5/2023 về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì
thực hiện đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp bộ năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2024 (danh mục kèm theo) theo kế hoạch cụ thể như sau:
     1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11).
     2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn
Mỗi hồ sơ được đăng ký tuyển chọn cho một đề tài trong Danh mục đề tài KH&CN cấp bộ thực hiện từ năm 2024, đơn vị giao tuyển chọn: Trường ĐHSP Hà Nội, theo Quyết định số 1393.

     Hồ sơ tham gia tuyển chọn được quy định tại điều 15 Thông tư số 11, được lập thành 8 bản (1 bản gốc, 7 bản sao). Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, niêm phong và bên ngoài ghi rõ: Tên đề tài KH&CN; Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì; Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài KH&CN;
     3. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 12 giờ 00 ngày 01/06/2023.
Địa điểm nộp: Phòng 418, Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoai: 024.37547823 – 418.
Chi tiết công văn số 175/ĐHSPHN-KHCN:
Danh mục đề xuất theo QĐ 1393/QĐ-BGDĐT
Mẫu Thuyết minh

19-05-2023