Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp


08-11-2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Số: 1582/TB-ĐHSPHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Căn cứ Công văn số 3182/BNV-ĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Nội vụ về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 2000, 2001, 2002, 2003/QĐ-BGDĐT ngày 11/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập. Thông tin tuyển sinh các khóa bồi dưỡng này như sau:

1. Các chương trình bồi dưỡng:

- Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non.

- Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học.

- Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở.

- Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học phổ thông.

2. Đối tượng bồi dưỡng:

- Viên chức giảng dạy chương trình giáo dục mầm non, phổ thông chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định.

- Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên.

3. Thời lượng bồi dưỡng: 120 tiết.

4. Hình thức tổ chức bồi dưỡng: Bồi dưỡng trực tiếp, Bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến.

5. Kinh phí bồi dưỡng: 1.500.000đ/1 người. (Một triệu năm trăm nghìn đồng)

6. Số lượng tối thiểu: 40 học viên/1 lớp

7. Thời gian bồi dưỡng: Khai giảng ngày 30/12/2023

8. Địa điểm học: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

9. Hồ sơ đăng kí: Theo mẫu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Người học sau khi hoàn thành chương trình được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên của cấp học đã đăng ký.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 086.619.6895./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị, cá nhân;

- Lưu: VT, ĐTBDTX.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền

 

08-11-2023