Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên


27-12-2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Số: 133/TB-ĐHSPHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023  

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên

Căn cứ Công văn số 661/NGCBQLGD-PTNGCB ngày 02/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đồng ý với đề nghị của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong việc tổ chức triển khai các lớp bồi dưỡng giáo viên dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học, giáo viên Trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên, môn Lịch sử và Địa lí nhằm đáp ứng việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018;

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng giáo viên cụ thể như sau:

1. Bồi dưỡng giáo viên dạy môn Tin học và Công nghệ

Đối tượng tuyển sinh:

- Đối tượng 1: Giáo viên đang dạy môn Tin học ở Tiểu học, đã có bằng Tin học (từ Trung cấp trở lên) hoặc có bằng tốt nghiệp song ngành trong đó có 01 ngành là Tin học.

- Đối tượng 2: Giáo viên đang dạy môn Tin học ở Tiểu học, chưa có bằng Tin học.

- Đối tượng 3: Giáo viên sẽ dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học, chưa có bằng Tin học, chưa có bằng Sư phạm Kỹ thuật hoặc Sư phạm Công nghệ.

- Đối tượng 4: Giáo viên sẽ dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học, chưa có bằng Tin học, đã có bằng Sư phạm Kỹ thuật hoặc Sư phạm Công nghệ.

Chương trình bồi dưỡng:

- Đối tượng 1: 20 tín chỉ

- Đối tượng 2: 24 tín chỉ

- Đối tượng 3: 28 tín chỉ

- Đối tượng 4: 20 tín chỉ

2. Bồi dưỡng giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên

Đối tượng tuyển sinh:

- Đối tượng 1: Người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng đơn ngành Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học hoặc các ngành sư phạm song môn trong đó có 01 môn là Vật lý hoặc Hóa học hoặc Sinh học (Toán học - Vật lý, Vật lý - KTCN, Toán học - Hóa học, Sinh học - TDTT…).

- Đối tượng 2: Người đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm song môn các ngành: Vật lý - Hóa học, Hóa học - Sinh học, Sinh học - Hóa học.

Chương trình bồi dưỡng:

- Đối tượng 1: 36 tín chỉ

- Đối tượng 2: 20 tín chỉ

3. Bồi dưỡng giáo viên dạy môn Lịch sử và Địa lí

Đối tượng tuyển sinh:

- Đối tượng 1: Người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành Sư phạm Lịch sử hoặc tốt nghiệp cao đẳng các ngành sư phạm song môn trong có 01 môn là Lịch sử.

- Đối tượng 2: Người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành Sư phạm Địa lí hoặc tốt nghiệp cao đẳng các ngành sư phạm song môn trong có 01 môn là Địa lí.

Chương trình bồi dưỡng: 20 tín chỉ.

4. Hình thức tổ chức bồi dưỡng: Bồi dưỡng trực tiếp, Bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến.

5. Kinh phí bồi dưỡng: 150.000đ/1 tín chỉ/1 học viên.

6. Thời gian bồi dưỡng: Các ngày trong tuần hoặc ngày thứ bảy và chủ nhật.

7. Địa điểm học: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

8. Thời gian khai giảng: 24/02/2024

9. Hồ sơ đăng kí: Theo mẫu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 086 6196895; zalo: 086 6196895 ./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị, cá nhân;

- Lưu: VT, ĐTBDTX.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền

 

 

27-12-2023