Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017 (Sau đại học)

Chuyên mục: Đảm bảo chất lượng 16.11.2017   1346


THÔNG BÁO

 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

của Cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017 (Sau đại học)

 

   

ĐÀO TẠO THẠC SĨ

     

STT

Khoa

Chuyên ngành

Số HV trúng tuyển

Số HV đã bảo vệ luận văn (tính đến ngày 16/11/2017)

Ghi chú

1

Toán

Đại số và lý thuyết số

23

43

 

2

Hình học và tôpô

9

9

 

3

Lý luận và PPDH bộ môn toán

34

43

 

4

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

11

37

 

5

Toán giải tích

33

48

 

6

Toán ứng dụng

11

0

 

7

Vật lý

Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý

25

46

 

8

Vật lý chất rắn

16

22

 

9

Vật lý Lý thuyết và vật lý Toán

21

24

 

10

Hoá học

Hoá hữu cơ

6

14

 

11

Hoá Lý thuyết và Hóa lý

8

15

 

12

Hoá phân tích

5

16

 

13

Hoá vô cơ

10

20

 

14

Lý luận và PPDH bộ môn Hoá học

15

45

 

15

Hóa môi trường

11

10

 

16

Sinh học

Di truyền học

0

4

 

17

Động vật học

5

6

 

18

Lý luận và PPDH bộ môn Sinh học

65

14

 

19

Sinh học thực nghiệm

10

9

 

20

Sinh thái học

1

6

 

21

Vi sinh học

2

2

 

22

SPKT

LL và PPDH bộ môn kỹ thuật công nghiệp

1

0

 

23

Ngữ văn

Hán Nôm

10

24

 

24

Ngôn ngữ học

7

5

 

25

Lý luận và PPDH bộ môn Tiếng Việt

10

7

 

26

Lý luận và PPDH bộ môn Văn

25

21

 

27

Lý luận văn học

15

20

 

28

Văn học dân gian

10

7

 

29

Văn học nước ngoài

10

14

 

30

Văn học Việt Nam

27

33

 

31

Lịch sử

Lịch sử thế giới

3

8

 

32

Lịch sử Việt Nam

6

40

 

33

Lý luận và PPDH bộ môn Lịch sử

12

22

 

34

Địa lý

Địa lý học

13

32

 

35

Địa lý tự nhiên

3

9

 

36

Lý luận và PPDH bộ môn Địa lý

46

7

 

37

Tâm lý giáo dục

Giáo dục học

6

0

 

38

Tâm lý giáo dục

Tâm lý học

4

19

 

39

Giáo dục và phát triển cộng đồng

11

17

 

40

Quản lý giáo dục

Quản lý giáo dục

197

205

 

41

Giáo dục tiểu học

Giáo dục tiểu học

222

157

 

42

Giáo dục mầm non

Giáo dục mầm non

11

30

 

43

LLCT-GDCD

LL và PPGD giáo dục chính trị

10

56

 

44

Triết học

Triết học

35

15

 

45

Công nghệ thông tin

Khoa học máy tính

71

84

 

46

Hệ thống thông tin

4

26

 

47

LL và PPDH bộ môn Tin học

0

18

 

48

Giáo dục thể chất

Giáo dục thể chất

11

5

 

49

Giáo dục đặc biệt

Giáo dục đặc biệt

14

20

 

50

Việt Nam học

Việt Nam học

26

7

 

51

Công tác xã hội

 

Công tác xã hội

 

120

0

 

52

Tiếng Anh

 

LL và PPDH bộ môn tiếng Anh

 

41

0

 

53

Nghệ thuật

 

LL và PPDH bộ môn Mĩ thuật

 

6

0

 

Tổng số

1313

 

1354

 

 
           
   

ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

     

STT

Khoa

Chuyên ngành

Số ncs trúng tuyển

Số NCS đã bảo vệ luận văn (tính đến ngày 16/11/2017)

Ghi chú

1

Toán

Toán giải tích

0

1

 

2

Hình học và Tôpô

1

3

 

3

Phương trình vi phân và tích phân

3

3

 

4

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

2

7

 

5

Vật lí

Vật lí lí thuyết và vật lí toán

0

1

 

6

Vật lí chất rắn

0

3

 

7

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí

3

1

 

8

Hóa học

Hóa lí thuyết và hóa lí

2

1

 

 

Hóa vô cơ

0

0

 

9

Hóa phân tích

1

1

 

10

Hoá hữu cơ

0

1

 

11

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

1

4

 

12

Sinh học

Di truyền học

0

0

 

 

Động vật học

2

3

 

13

Vi sinh vật học

0

0

 

14

Sinh thái học

0

1

 

15

Sinh lí người và động vật

0

3

 

16

Sinh lí học thực vật

2

0

 

17

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

2

8

 

18

Địa lí

Địa lí học

0

2

 

19

Địa lí tự nhiên

0

3

 

20

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lí

0

4

 

21

Sư phạm kĩ thuật

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Kĩ thuật công nghiệp

2

4

 

22

Ngữ văn

Ngôn ngữ Việt Nam

2

5

 

23

Văn học nước ngoài

4

2

 

24

Văn học Việt Nam

1

4

 

25

Lí luận văn học

1

5

 

26

Hán Nôm

0

0

 

27

Văn học dân gian

0

2

 

28

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt

0

5

 

29

Lịch sử

Lịch sử thế giới

0

5

 

30

Lịch sử Việt Nam

1

4

 

31

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử

2

2

 

32

Tâm lí GD

Lí luận và lịch sử giáo dục

2

6

 

33

Tâm lí học chuyên ngành

1

2

 

34

QLGD

Quản lí giáo dục

0

15

 

35

LLCT-GDCD

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục Chính trị

2

3

 

36

GDTH

Lí luận và phương pháp dạy học tiểu học

0

0

 

 

Triết học

 

Triết học

 

3

0

 

37

GDMN

Giáo dục mầm non

0

0

 

 Tổng số

40

114

 

 

 

 

Hà Nội, ngày   tháng    năm 2017

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Trào


Tin cùng chuyên mục: