Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Báo cáo về tình hình việc làm sinh viên sau tốt nghiệp năm 2021

Chuyên mục: Kiểm định chất lượng - Xếp hạng Đại học 31.12.2021   3617


<p style="text-align:center"><img alt="" src="/Portals/0/18_1_1_1.jpg" style="width:100%" title="" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Portals/0/18_1_2_1.jpg" style="width:100%" title="" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Portals/0/18_1_3_1.jpg" style="width:100%" title="" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Portals/0/18_1_4_1.jpg" style="width:100%" title="" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Portals/0/18_1_5_1.jpg" style="width:100%" title="" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Portals/0/18_1_6.jpg" style="width:100%" title="" /></p>

Tin cùng chuyên mục: