Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Công khai thông tin cơ sở vật chất

Chuyên mục: Đảm bảo chất lượng 01.10.2018   5407


A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng

STT

Nội dung

Diện tích (m2)

Hình thức sử dụng

Sở hữu

Liên kết

Thuê

1

Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng

263346 

 x

 x

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

a

Trụ sở chính 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

212169 

 x

 

 

b

Phân hiệu  tại Hà Nam

 51177

 x

 

 

2

Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học

159.530

 x

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

a

Trụ sở chính

132.888 

 x

 

 

b

Phân hiệu tại Hà Nam

 26.642

 

 

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu

STT

Tên

Số lượng

Mục đích sử dụng

Đối tượng sử dụng

Diện tích sàn xây dựng (m2)

Hình thức sử dụng

Sở hữu

Liên kết

Thuê

1

Phòng thí nghiệm...

   100

 

 

 

 

    10.931 

 

 x

 

 

 

 

2

Phòng thực hành...

 

 

 

 

3

Xưởng thực tập...

 

 

 

 

4

Nhà tập đa năng

 

 

 3.868

 x

 

 

5

Hội trường

 5

 

 

5.332 

x

 

 

6

Phòng học...

 226

 

 

36.138 

x

 

 

7

Phòng học đa phương tiện...

 3

 

 

150 

 

 

 

8

Thư viện...

 2

 

 

6.241 

x

 

 

9

Trung tâm học liệu...

1

 

 

600

x

 

 

10

Các phòng chức năng khác

 50

 

 

 3.298

x

 

 

11

Phòng ỏ KTX

719

 

 

39.839

x

 

 

12

Nhà ăn KTX

2

 

 

1.062

x

 

 

C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu

STT

Tên

Số lượng

1

Số phòng đọc

 06

2

Số chỗ ngồi đọc

 1400

3

Số máy tính của thư viện

 120

4

Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu sách, tạp chí)

 150.000

5

Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường

 02

D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên

STT

Tên

Tỷ lệ

1

Diện tích đất/sinh viên

3000sv/ 4,3 ha 

2

Diện tích sàn/sinh viên

3000sv/ 39.839 m2

 

 


Tin cùng chuyên mục: