Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Báo cáo Quy chế công khai năm học 2017-2018

Chuyên mục: Đảm bảo chất lượng 03.10.2018   7672


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ  PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số1331 /BC-ĐHSPHN

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Vụ Kế hoạch tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phúc đáp công văn số 4320/BGDĐT-KHTC ngày 20/9/2018 của Bộ GDĐT về việc thực hiện báo cáo Quy chế công khai năm học 2017-2018 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019, Trường ĐHSP Hà Nội xin báo cáo như sau:

1.Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học  (Biểu mẫu 17)

http://hnue.edu.vn/Tintuc-Sukien/Trangtintonghop/tabid/260/Category/49/News/7857/CongkhaicamketchatluongdaotaonamhocBieumau17.aspx

2.Công khai thông tin chất lượng đào tạo  (Biểu mẫu 18)

http://hnue.edu.vn/Tintuc-Sukien/Trangtintonghop/tabid/260/Category/49/News/7858/CongkhaithongtinchatluongdaotaoBieumau18.aspx

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất (Biểu mẫu 19)

http://hnue.edu.vn/Tintuc-Sukien/Trangtintonghop/tabid/260/Category/49/News/7855/Congkhaithongtincosovatchat.aspx

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (Biểu mẫu 20)

http://hnue.edu.vn/Tintuc-Sukien/Trangtintonghop/tabid/260/Category/49/News/7856/Congkhaithongtinvedoingugiangviencohuu.aspx

5.  Công khai tài chính (Biểu mẫu 21)

http://hnue.edu.vn/Tintuc-Sukien/Trangtintonghop/tabid/260/Category/49/News/7854/Congkhaitaichinh.aspx

Trân trọng !

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

GS,TS Nguyễn Văn Minh

 


Tin cùng chuyên mục: