Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Khung chương trình

Ngành: S�� ph���m Ti���ng Anh

Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung ENGL 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0     x
ENGL 421 Tiếng Anh học thuật 8 3 0     x
ENGL 422 Ngôn ngữ chuyên ngành cho GV T.Anh 8 3 0     x
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 1 2 26   x  
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 44     x
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 44     x
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 0   x  
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 2 3 39   x  
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 33     x
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 33     x
COMP 101 Tin học đại cương 2 2 20   x  
PSYC 201 Tâm lý học 2 3 33   x  
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 0   x  
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 24   x  
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 33     x
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 33     x
PSYC 202 Giáo dục học 3 4 44   x  
PSYC 301 Rèn luyện NVSP thường xuyên 3 1 12   x  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 0   x  
DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 3 7 55   x  
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 4 3 39   x  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 0   x  
MUSI 109 Âm nhạc 4 2 22     x
POLI 109 Mĩ học và Giáo dục thẩm mỹ 4 2 26     x
PSYC 109 Kĩ năng giao tiếp 4 2 22     x
Khối kiến thức chuyên ngành COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   x  
COMM 012 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   x  
POLI 401 Quản lý HCNN và QL ngành GD & ĐT 8 1 12   x  
ENGL 121 Nghe - Nói 1 1 3 36   x  
ENGL 122 Đọc - Viết 1 1 3 36   x  
PHIL 282 Tiếng Việt 2 2 24   x  
ENGL 123 Nghe - Nói 2 2 2 25   x  
PHIL 187 Dẫn luận ngôn ngữ học 3 2 24   x  
ENGL 221 Phát triển kỹ năng Nghe - Nói 3 3 2 25   x  
ENGL 222 Đọc - Viết 3 3 2 25   x  
ENGL 229 Tham quan thực tế 3 1 0   x  
COMM 010 Kiến tập sư phạm 3 1 0   x  
ENGL 230 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 25   x  
ENGL 227 Ngữ pháp học 4 2 25   x  
ENGL 223 Nghe - Nói 4 4 2 25   x  
ENGL 224 Đọc - Viết 4 4 2 25   x  
ENGL 228 Lý luận về PPGD Tiếng Anh 4 2 25   x  
ENGL 225 Văn hoá - Văn minh Anh 4 2 25   x  
ENGL 226 Lý thuyết giao tiếp 4 2 25     x
ENGL 317 Ngữ âm - Âm vị học 5 2 25   x  
ENGL 311 Phát triển kỹ năng Nghe - Nói 5 5 2 25   x  
ENGL 312 Phát triển kỹ năng Đọc - Viết 5 5 2 25   x  
ENGL 318 KT dạy các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ 5 2 25   x  
ENGL 315 Văn học Anh 5 2 25   x  
ENGL 322 Từ vựng - ngữ nghĩa học 5 2 25     x
ENGL 321 Thụ đắc ngôn ngữ thứ hai 5 2 25     x
POLI 222 Logic học 6 2 24   x  
ENGL 313 Phát triển kỹ năng nghe - nói 6 6 3 36   x  
ENGL 316 Văn hoá - Văn minh Mỹ 6 2 25   x  
ENGL 325 Dạy tiếng anh cho trẻ em 6 2 25     x
ENGL 326 Thiết kế chương trình dạy học 6 2 25     x
ENGL 319 Ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ 6 2 25     x
ENGL 411 Nghe - Đọc 7 7 2 25   x  
ENGL 412 Phát triển kỹ năng Đọc - Viết 7 7 2 25   x  
ENGL 416 Văn học Mỹ 7 2 25   x  
ENGL 413 Ngữ dụng học 7 2 25     x
ENGL 417 Giao thoa văn hoá 7 2 25     x
ENGL 419 Kỹ năng tư duy phê phán trong DH T.Anh 7 2 25     x
PHIL 177 Cơ sở văn hóa Việt Nam 8 2 24   x  
ENGL 125 Luyện âm 8 2 25   x  
ENGL 124 Đọc - Viết 2 8 3 36   x  
ENGL 314 Phát triển kỹ năng đọc - viết 6 8 3 36   x  
ENGL 415 Dịch 8 3 36   x  
ENGL 418 NVĐ liên quan đến HL và TH trong lớp học 8 2 25   x  
ENGL 414 Phân tích diễn ngôn 8 2 25     x
ENGL 324 Ngôn ngữ học tâm lý (?) 8 2 25     x
ENGL 323 Ngôn ngữ xã hội học 8 2 25     x