Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Khung chương trình

Ngành: S�� ph���m L���ch S���

Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung HIST 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0     x
HIST 495 Chuyên đề tốt nghiệp lịch sử Việt Nam 8 5 0     x
HIST 496 Chuyên đề tốt nghiệp lịch sử thế giới 8 5 0     x
HIST 497 CĐ TN lý luận và phương pháp dạy học 8 5 0     x
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 1 2 26   x  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 44     x
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 44     x
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 44     x
CHIN 101 Tiếng Trung 1 1 4 44     x
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 0   x  
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 2 3 39   x  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 33     x
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 33     x
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 33     x
CHIN 102 Tiếng Trung 2 2 3 33     x
COMP 101 Tin học đại cương 2 2 20   x  
PSYC 201 Tâm lý học 2 3 33   x  
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 0   x  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 22     x
POLI 109 Mĩ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 26     x
PSYC 109 Kĩ năng giao tiếp 2 2 22     x
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 24   x  
ENGL 201 Tiếng Anh 3 3 3 33     x
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 33     x
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 33     x
PSYC 202 Giáo dục học 3 4 44   x  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 0   x  
DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 3 7 55   x  
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 4 3 39   x  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 0   x  
RUSS 211 Tiếng Nga chuyên ngành 4 2 22     x
FREN 211 Tiếng Pháp chuyên ngành 4 2 22     x
Khối kiến thức chuyên ngành CHIN 211 Tiếng Trung chuyên ngành 4 2 22     x
COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   x  
COMM 012 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   x  
POLI 401 Quản lý HCNN và QL ngành GD & ĐT 8 1 12   x  
PHIL 283 Hán Nôm 1 1 2 24   x  
HIST 121 Lịch sử Việt Nam Cổ trung đại 1 4 50   x  
HIST 124 Lịch sử Thế giới Cổ trung đại 1 4 50   x  
HIST 122 Lịch sử Việt Nam Cận đại 2 3 38   x  
PHIL 284 Hán Nôm 2 2 2 24   x  
HIST 221 Lịch sử văn minh thế giới 3 2 25   x  
HIST 223 Khảo cổ học đại cương và sử liệu học 3 2 25   x  
HIST 224 Lịch sử Thế giới Cận đại 3 3 38   x  
CHIN 201 Tiếng Trung 3 3 3 33     x
HIST 231 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 25   x  
PHIL 177 Cơ sở văn hóa Việt Nam 4 2 24   x  
HIST 222 Lịch sử Việt Nam Hiện đại 4 3 38   x  
ENGL 386 Tiếng Anh chuyên ngành 4 2 20     x
HIST 225 Lịch sử thế giới Hiện đại 4 3 38   x  
COMM 010 Kiến tập sư phạm 4 1 0   x  
HIST 311 Lịch sử quan hệ quốc tế 5 2 25   x  
HIST 312 Tư tưởng DCTS ở VN đầu thế kỷ XX 5 2 25   x  
HIST 314 Nhân học đại cương và các dân tộc VN 5 2 25   x  
HIST 317 PTSX Ch.Á và các mô hình XH cổ đại 5 2 25   x  
HIST 318 Những v/đ cơ bản của các cuộc CMTS 5 2 25   x  
HIST 319 PT CS và CN Quốc tế cận hiện đại 5 2 25   x  
HIST 323 Lí luận dạy học môn Lịch sử 5 3 38   x  
HIST 326 Thực tế chuyên môn 5 1 0   x  
HIST 313 Phong trào nông dân VN trong lịch sử 6 2 25   x  
HIST 316 Lịch sử Đông Nam Á 6 3 38   x  
HIST 320 CNXH trên TG và VN-Những v/đ LL và TT 6 2 25   x  
HIST 321 Một số v/đ về PT giải phóng DT TK XX 6 2 25   x  
HIST 322 Bài tập chuyên môn 6 1 0   x  
HIST 324 PPDH Lịch sử và ƯD CNTT trong DH LS 6 2 24   x  
HIST 325 Các hình thức tổ chức dạy học Lịch sử 6 2 25   x  
HIST 411 PP luận SH và PP NC lịch sử địa phương 7 3 36   x  
HIST 412 Chủ nghĩa Tư bản thế kỷ XX 7 2 25   x  
HIST 413 Chuyên đề Phương pháp DHLS 1a 7 2 25     x
HIST 414 Chuyên đề Phương pháp DHLS 1b 7 2 25     x
HIST 415 Chuyên đề Lịch sử TG 1a 7 2 25     x
HIST 416 Chuyên đề Lịch sử TG 1b 7 2 25     x
HIST 417 Chuyên đề Lịch sử TG 2a 7 2 25     x
HIST 418 Chuyên đề Lịch sử TG 2b 7 2 25     x
HIST 419 Chuyên đề Lịch sử VN 1a 7 2 25     x
HIST 420 Chuyên đề Lịch sử VN 1b 7 2 25     x
HIST 421 Chuyên đề Lịch sử VN 2a 7 2 25     x
HIST 422 Chuyên đề Lịch sử VN 2b 7 2 25     x
PHIL 285 Chuyên đề Hán Nôm 7 2 24     x
PSYC 301 Rèn luyện NVSP thường xuyên 8 1 12   x  
HIST 123 Nhập môn Sử học, LSSH và lịch pháp học 8 3 38   x