Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Khung chương trình

Ngành: S�� ph���m M��� thu���t

Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 1 2 26   x  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 44     x
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 44     x
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 44     x
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 0   x  
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 2 3 39   x  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 33     x
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 33     x
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 33     x
COMP 102 Tin học đại cương 2 2 20   x  
PSYC 201 Tâm lý học 2 3 33   x  
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 0   x  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 22     x
POLI 109 Mĩ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 26     x
PSYC 109 Kĩ năng giao tiếp 2 2 22     x
ENGL 201 Tiếng Anh 3 3 3 33     x
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 33     x
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 33     x
PSYC 202 Giáo dục học 3 4 44   x  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 0   x  
DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 3 7 55   x  
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 2 24   x  
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 4 3 39   x  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 0   x  
RUSS 211 Tiếng Nga chuyên ngành 4 2 22     x
FREN 211 Tiếng Pháp chuyên ngành 4 2 22     x
COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   x  
COMM 012 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   x  
POLI 401 Quản lý HCNN và QL ngành GD & ĐT 8 1 12   x  
Khối kiến thức chuyên ngành ARTS 121 Giải phẫu 1 2 22   x  
ARTS 122 Luật xa gần 1 2 22   x  
ARTS 123 Hình họa 1 1 2 0   x  
ARTS 124 Trang trí 1 1 2 0   x  
ARTS 125 Hình họa 2 2 2 0   x  
ARTS 126 Trang trí 2 2 2 0   x  
ARTS 127 Bố cục cơ bản 1 2 2 0   x  
ARTS 221 Lịch sử Mỹ thuật thế giới 3 3 33   x  
ARTS 222 Mỹ thuật đại cương 3 2 22   x  
ARTS 223 Hình họa 3 3 3 0   x  
ARTS 224 Trang trí 3 3 2 0   x  
COMM 010 Kiến tập sư phạm 3 1 0   x  
ARTS 232 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 22   x  
ARTS 227 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 4 3 33   x  
ARTS 228 Hình họa 4 4 3 0   x  
ARTS 229 Kỹ thuật chất liệu Lụa 4 2 0   x  
ARTS 230 Phân tích tác phẩm Mỹ Thuật 4 2 20   x  
ARTS 231 Đạc biểu Kiến trúc 4 2 22     x
ARTS 311 Hình họa 5 5 3 0   x  
ARTS 225 Bố cục cơ bản 2 5 2 0   x  
ARTS 312 Kỹ thuật chất liệu Sơn dầu 5 2 0   x  
ARTS 226 Ký họa 1 5 2 0   x  
ARTS 313 Phương pháp dạy học Mỹ thuật 1 5 2 20   x  
ARTS 314 Phương pháp tổ chức hoạt động Mỹ thuật 5 2 22     x
ARTS 315 Tin học chuyên ngành 5 2 20     x
PHIL 177 Cơ sở văn hóa Việt Nam 5 2 20     x
PHIL 182 Tiếng Việt thực hành 5 2 22     x
ARTS 316 Chữ nghệ thuật 5 2 22     x
ARTS 317 Hình họa 6 6 2 0   x  
ARTS 318 Kỹ thuật chất liệu Sơn mài 6 2 0   x  
ARTS 319 Chuyên đề 6 2 20   x  
ARTS 320 Phương pháp dạy học Mỹ thuật 2 6 2 20   x  
PRIM 452 Phương pháp Công tác Đội 6 2 16     x
ARTS 322 Nghệ thuật học đại cương 6 2 22     x
ARTS 323 Điêu khắc 6 2 0     x
PSYC 301 Rèn luyện NVSP thường xuyên 7 1 12   x  
ARTS 411 Hình họa 7 7 3 0   x  
ARTS 412 Kỹ thuật chất liệu Khắc gỗ 7 2 0   x  
ARTS 413 Ký họa 2 7 3 0   x  
ENGL 329 Tiếng Anh chuyên ngành 7 2 22     x
ARTS 414 Phương pháp dạy học Mỹ thuật 3 7 2 20   x  
ARTS 415 Thông tin quảng cáo 7 2 22     x
ARTS 416 Nhiếp ảnh căn bản 7 2 22     x
ARTS 417 Kí họa 3 7 2 0   x  
ARTS 499 Khoá luận (tốt nghiệp 2) 8 10 0   x