Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Khung chương trình

Ngành: S�� ph���m Tin h���c

Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung COMP 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0     x
COMP 497 Chuyên đề tốt nghiệp khoa học máy tính 8 2 0     x
COMP 495 CĐ TN công nghệ phần mềm 8 4 0     x
COMP 494 CĐ TN phương pháp giảng dạy tin học 8 4 0     x
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 44     x
COMP 103 Tin học đại cương 1 2 30   x  
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 0   x  
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 2 2 26   x  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 33     x
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 0   x  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 22     x
POLI 109 Mĩ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 26     x
PSYC 109 Kĩ năng giao tiếp 2 2 22     x
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 3 3 39   x  
ENGL 201 Tiếng Anh 3 3 3 33     x
PSYC 201 Tâm lý học 3 3 33   x  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 0   x  
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 2 24   x  
PSYC 202 Giáo dục học 4 4 44   x  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 0   x  
Khối kiến thức chuyên ngành POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 5 3 39   x  
COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   x  
POLI 401 Quản lý HCNN và QL ngành GD & ĐT 8 1 12   x  
COMM 012 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   x  
MATH 111 Đại số tuyến tính & Hình học giải tích 1 3 32   x  
MATH 155 Cấu trúc đại số và lý thuyết số 1 3 32     x
PHYS 143 Vật lý đại cương 1 2 23     x
MATH 143 Xác suất thống kê 2 2 22   x  
COMP 136 Toán rời rạc 2 3 40   x  
COMP 137 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 2 26   x  
MATH 154 Giải tích 2 2 3 32     x
COMP 138 Kỹ thuật lập trình nâng cao 2 2 24   x  
MATH 264 Phương pháp tính và tối ưu 3 2 22   x  
COMP 236 Cơ sở dữ liệu 3 2 26   x  
COMP 237 Kiến trúc và bảo trì máy tính 3 2 28   x  
COMP 239 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 3 30   x  
MATH 113 Phương trình vi phân 3 2 22     x
COMP 230 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 25   x  
COMP 240 Nguyên lý hệ điều hành 4 3 35   x  
COMP 330 Ngôn ngữ hình thức 4 3 40   x  
PSYC 301 Rèn luyện NVSP thường xuyên 5 1 12   x  
DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 5 7 55   x  
COMP 327 Mạng máy tính 5 3 40   x  
ENGL 281 Tiếng Anh cho công nghệ thông tin I 5 2 26   x  
COMP 331 Cơ sở dữ liệu nâng cao 5 2 26     x
COMP 332 Đồ họa máy tính 5 2 24     x
COMP 333 Xử lý song song 5 2 26     x
COMP 334 PPDH Tin học đại cương 5 3 40   x  
COMP 336 Trí tuệ nhân tạo 6 2 26   x  
COMP 337 Phân tích và Thiết kế thuật toán 6 2 26   x  
COMP 338 Lập trình mạng II 6 2 26     x
COMP 351 Tiếng Anh cho công nghệ thông tin II 6 2 26     x
COMP 340 Bài tập nghiên cứu 6 3 30     x
COMP 341 Tối ưu hóa quá trình ngẫu nhiên 6 2 26     x
COMP 342 PP dạy học chuyên ngành tin học 1 6 1 12   x  
COMP 427 Phần mềm dạy học 7 2 20   x  
COMP 429 Chương trình dịch 7 2 26     x
COMP 430 Một số vấn đề xã hội của CNTT 7 2 24     x
COMP 433 PPDH Tin học chuyên ngành 7 2 26   x  
COMP 434 Quản lý hệ thống máy tính 7 2 26   x  
COMP 431 Lý thuyết độ phức tạp 7 2 0     x
MATH 147 Giải tích 1 8 3 32   x  
COMP 238 Nguyên lý hệ điều hành 8 2 26   x  
COMP 326 Lập trình mạng I 8 2 26   x  
COMP 328 Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình 8 2 26   x  
COMP 426 Phân tích và Thiết kế hệ thống thông tin 8 3 40   x  
COMP 428 Công nghệ phần mềm 8 3 40   x