Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Khung chương trình

Ngành: S�� ph���m �����a l��

Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung RUSS 211 Tiếng Nga chuyên ngành 0 2 0     x
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 44     x
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 44     x
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 44     x
COMP 102 Tin học đại cương 1 2 20   x  
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 0   x  
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 2 2 26   x  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 33     x
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 33     x
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 33     x
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 0   x  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 22     x
POLI 109 Mĩ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 26     x
PSYC 109 Kĩ năng giao tiếp 2 2 22     x
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 3 3 39   x  
ENGL 201 Tiếng Anh 3 3 3 33     x
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 33     x
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 33     x
PSYC 201 Tâm lý học 3 3 33   x  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 0   x  
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 2 24   x  
PSYC 202 Giáo dục học 4 4 44   x  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 0   x  
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 5 3 39   x  
DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 5 7 55   x  
COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   x  
POLI 401 Quản lý HCNN và QL ngành GD & ĐT 8 1 12   x  
COMM 012 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   x  
Khối kiến thức chuyên ngành MATH 141 Toán cao cấp 1 3 32     x
GEOG 121 Bản đồ đại cương 1 3 40   x  
GEOG 122 Địa chất học 1 3 33   x  
GEOG 123 Địa lí tự nhiên đại cương 1 1 2 22   x  
PHYS 144 Vật lí cho địa lí 2 2 22   x  
MATH 144 Xác suất thống kê 2 3 32     x
GEOG 125 Biễn đổi khí hậu 2 2 30   x  
GEOG 124 Bản đồ địa hình và đo vẽ địa hình 2 2 4     x
POLI 223 Xã hội học 3 2 26   x  
GEOG 227 Địa lí tự nhiên đại cương 2 3 2 22   x  
GEOG 228 Địa lí tự nhiên đại cương 3 3 3 33   x  
GEOG 226 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 22   x  
ENGL 390 Tiếng Anh chuyên ngành 4 3 33     x
RUSS 282 Tiếng Nga chuyên ngành 4 3 33     x
GEOG 229 Địa lí tự nhiên Việt Nam 1 4 3 40   x  
GEOG 230 Địa lí tự nhiên Việt Nam 2 4 2 30   x  
GEOG 231 Địa lí tự nhiên các lục địa 1 4 2 22   x  
GEOG 311 Phương pháp nghiên cứu địa lý 5 3 33     x
GEOG 312 Địa lí tự nhiên các lục địa 2 5 2 22   x  
GEOG 313 Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 1 5 3 35   x  
GEOG 314 Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 2 5 4 45   x  
GEOG 317 Lí luận và phương pháp dạy học địa lí 5 3 40   x  
GEOG 318 Hệ thống thông tin địa lí (GIS) 5 3 35   x  
GEOG 320 Thực địa tự nhiên 5 2 4     x
GEOG 423 Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam 1 6 2 22   x  
GEOG 424 Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam 2 6 2 22   x  
GEOG 315 Địa lí kinh tế - xã hội thế giới 1 6 2 30   x  
GEOG 316 Địa lí kinh tế - xã hội thế giới 2 6 2 30   x  
GEOG 319 Bản đồ giáo khoa 6 2 22     x
GEOG 322 Ứng dụng GIS trong địa lí 6 2 20     x
PSYC 301 Rèn luyện NVSP thường xuyên 7 1 12   x  
GEOG 425 Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam 3 7 3 33   x  
GEOG 428 Địa lí kinh tế - xã hội thế giới 3 7 2 30   x  
GEOG 427 Phương pháp dạy học địa lí ở phổ thông 7 2 30   x  
GEOG 426 Giáo dục vì sự phát triển bền vững 7 2 22     x
GEOG 429 Thực địa kinh tế 7 2 4     x
GEOG 430 Giáo dục dân số 7 2 30     x
GEOG 431 Hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam 7 2 30     x
GEOG 432 Địa lí Biển Đông 7 2 22     x
GEOG 433 Biến đổi khí hậu 7 2 22     x
GEOG 434 Địa lí địa phương 7 2 30     x
GEOG 495 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0     x
GEOG 496 Một số v/đ về ĐL TNĐC và ĐL tự nhiên VN 8 3 45     x
GEOG 497 Một số vấn đề về địa lý kinh tế xã hội 8 4 60     x
GEOG 498 AD DHTC trong môn Địa lý ở trường PT 8 3 45     x