Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Khung chương trình

Ngành: S�� ph���m To��n h���c

Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 60     x
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 60     x
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 60     x
COMP 101 Tin học đại cương 1 2 15   x  
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 0   x  
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 2 2 26   x  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 33     x
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 33     x
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 33     x
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 0   x  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 22     x
POLI 109 Mĩ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 26     x
PSYC 109 Kĩ năng giao tiếp 2 2 22     x
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 3 3 39   x  
ENGL 201 Tiếng Anh 3 3 3 33     x
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 33     x
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 33     x
PSYC 201 Tâm lý học 3 3 33   x  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 0   x  
DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 3 7 55   x  
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 2 24   x  
PSYC 202 Giáo dục học 4 4 44   x  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 0   x  
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 5 3 39   x  
PSYC 301 Rèn luyện NVSP thường xuyên 5 1 12   x  
RUSS 211 Tiếng Nga chuyên ngành 5 2 22     x
COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   x  
EDUC 232 Quản lí Nhà nước và QL ngành GD&ĐT 8 1 0   x  
POLI 401 Quản lý HCNN và QL ngành GD & ĐT 8 1 12   x  
COMM 012 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   x  
Khối kiến thức chuyên ngành MATH 121 Đại số tuyến tính 1 3 24   x  
MATH 123 Hình học giải tích 1 2 17   x  
MATH 127 Giải tích 1 1 3 24   x  
MATH 125 Giải tích 2 1 3 24   x  
MATH 129 Giải tích 3 2 3 32   x  
MATH 131 Đại số đại cương 2 3 32   x  
MATH 133 Quy hoạch tuyến tính 2 2 22   x  
MATH 236 Giải tích 4 3 2 30   x  
MATH 239 Lý thuyết số 3 2 22   x  
MATH 242 Không gian Metric-tôpô 3 2 22   x  
PHYS 231 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 22     x
MATH 250 Hình học Afin và hình học Ơclit 4 2 22   x  
MATH 253 Phương trình vi phân 4 2 45   x  
MATH 256 Hàm biến phức 4 2 22   x  
MATH 244 Số học 4 2 22   x  
MATH 247 Nhóm và Nửa nhóm 4 2 22     x
ENGL 285 Tiếng Anh chuyên ngành 4 2 22     x
RUSS 285 Tiếng Nga chuyên ngành Toán2 4 2 22     x
MATH 263 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 22     x
MATH 311 Lý thuyết Galoa 5 3 32   x  
MATH 313 Hình học xạ ảnh 5 2 22   x  
MATH 315 Hình học vi phân 1 5 3 32   x  
MATH 317 Phương trình đạo hàm riêng 5 3 32   x  
MATH 319 Xác suất thống kê 5 3 32   x  
MATH 322 Lý luận dạy học môn Toán 5 2 22   x  
MATH 329 Phần mềm Toán 5 2 22     x
MATH 325 Lý thuyết môđun 6 3 32   x  
MATH 327 Hình học vi phân 2 6 3 32   x  
MATH 337 Hình học sơ cấp 1 6 2 22     x
MATH 339 Tôpô đại số 6 2 22     x
MATH 333 Độ đo tích phân 6 2 22     x
MATH 335 Lý thuyết thế vị phẳng 6 2 22     x
MATH 341 Lịch sử Toán 6 2 22     x
MATH 343 Lịch sử Giáo dục 6 2 22     x
MATH 331 Khai thác CNTT trong Toán 6 2 22     x
MATH 446 Giải tích hàm 7 4 42   x  
MATH 449 Phương pháp dạy học môn Toán 7 2 22   x  
MATH 451 Đại số sơ cấp 7 2 22     x
MATH 453 Cơ sở đại số giao hoán 7 2 22     x
MATH 456 Hình học sơ cấp 2 7 2 22     x
MATH 459 Hình học đại số 7 2 22     x
MATH 462 Giải tích số 7 2 22     x
MATH 465 Toán học tính toán 7 2 22     x
MATH 467 Cơ lý thuyết 7 2 22     x
PHYS 143 Vật lý đại cương 7 2 22     x
MATH 481 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Đsố & Hình) 8 5 75     x
MATH 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0     x
MATH 480 Chuyên đề TN 1: Giải tích 8 5 0     x
MATH 482 Chuyên đề tốt nghiệp 3 : Phương pháp 8 5 0     x