Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: "Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - 70 năm thực hiện lời căn dặn của Bác đối với ngành giáo dục


25-05-2021

  • Phụ lục, văn bản kèm theo xem chi tiết tại đây

 

Post by: Vi Duc Quang
25-05-2021