Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC, NLĐ TRƯỜNG ĐHSPHN (có đến ngày 31/12/2021)
Chức danh khoa học, trình độ đào tạo:   Số lượng
1 GS.TSKH   2
2 GS.TS   14
3 PGS.TSKH   0
4 PGS.TS   132
5 TS   275
6 ThS   437
7 ĐH   182
8 Khác   35
Tổng số   1077
Chức danh nghề nghiệp:   Số lượng 
1 Giảng viên   671
2 Giáo viên Trung học phổ thông   73
3 Giáo viên Trung học cơ sở   4
4 Giáo viên Tiểu học   13
5 Giáo viên thực hành   48
6 Nghiên cứu viên   8
7 Chuyên viên và các chức danh khác   260
Tổng số   1077