Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TRƯỜNG NĂM 2022


07-10-2021

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, kế hoạch Khoa học & Công nghệ (KH&CN) năm 2022, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị xây dựng và đề xuất thực hiện các  nhiệm vụ KH&CN cấp Trường thực hiện từ năm 2022 như sau:

1. Đề tài KH&CN cấp Trường

Đề tài KH&CN cấp Trường là đề tài ưu tiên dành cho các cán bộ trẻ nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và phục vụ công tác giảng dạy.

- Đề tài không được trùng lặp;

- Đề tài được thực hiện trong 18 tháng;

- Kinh phí của đề tài được cấp dựa trên nội dung nghiên cứu, song không quá 50 triệu đồng/ đề tài;

Chủ nhiệm đề tài tại thời điểm xét duyệt không chủ nhiệm đề tài các cấp;

- Các cá nhân đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu cấp Trường theo mẫu ở Phụ lục 1;

- Không hạn chế số lượng và thời gian nộp đề xuất đề tài cấp Trường của các đơn vị.

2. Đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm

Đề tài cấp Trường trọng điểm được đề xuất dựa trên thực tiễn hoạt động KH&CN và đào tạo của các đơn vị, được các đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, hoặc được Nhà trường đặt hàng.

Mỗi đơn vị đề xuất 01 đề tài, mức kinh phí tối đa 200 triệu.

3. Các đề xuất được ưu tiên xét duyệt

- Ưu tiên phê duyệt thực hiện các đề tài có triển vọng phục vụ trực tiếp công tác đổi mới giáo dục và đào tạo của Trường, ngành; có mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, kết quả sản phẩm, địa chỉ ứng dụng rõ ràng; có sản phẩm là công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín; có khả năng phát triển thành đề tài cấp Bộ, Nhà nước, và chuyển giao kết quả nghiên cứu thành các tài liệu dạy học (giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, sách giáo khoa, sách hướng dẫn ở phổ thông);

- Ưu tiên phê duyệt đề tài của nhóm liên ngành, liên đơn vị trong Trường; nhóm nghiên cứu trẻ.

4. Nộp hồ sơ đề xuất 

- Phương thức nộp đề xuất: Các cá nhân nộp đề xuất trực tiếp trên hệ thống phần mềm quản lý khoa học của Nhà trường: http://qlkh.hnue.edu.vn/, gửi bản mềm vào email khoahoc@hnue.edu.vn (trong trường hợp lỗi hệ thống).

Đối với đề tài cấp Trường trọng điểm, đại diện lãnh đạo đơn vị cần đăng nhập hệ thống và nộp đề xuất.

-Thời gian: các đề xuất đề tài nộp trước ngày 30/11/ 2021 sẽ được xét chọn vào tháng 1/2022.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ CVC Trần Thị Kim Liên (P. 418), SĐT: 0987396935.

* Các văn bản kèm theo vui lòng tải về tại các link dưới đây:

 

Post by: Vi Duc Quang
07-10-2021