Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Đảm bảo chất lượng

Công khai thông tin cơ sở vật chất
01/10/2018 12:00:00 phongtd 0 5386
Công khai tài chính
01/10/2018 12:00:00 phongtd 0 4995
Trường ĐHSP Hà Nội đã hoàn thành đánh giá ngoài và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục
02/10/2017 12:00:00 quangvd 0 9542

Năm 2016, Trường ĐHSP Hà Nội triển khai công tác tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), gồm 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí; Căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/5/2013; Đồng thời dựa theo Công văn số 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 03/8/2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công khai thông tin cơ sở giáo dục đại học - Trường ĐHSP Hà Nội năm học 2015-2016
18/11/2016 12:00:00 quangvd 0 7851
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công khai thông tin cơ sở giáo dục Đại học năm học 2015-2016 của trường như sau (đã kí tên và đóng dấu):