A A+

Dự kiến kế hoạch xuất bản Tạp chí khoa học năm 2018

Cập nhật: Thứ tư Ngày 10 tháng 1, 2018
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

Phòng Tạp chí - Thông tin Khoa học Công nghệ thông báo dự kiến kế hoạch xuất bản Tạp chí khoa học năm 2018

Stt

Seri xuất bản Hạn cuối
nhận bài
Thời gian
xuất bản
Biên tập viên
1 Khoa học Xã hội
tiếng Việt
1/1/2018 1/2018 http://stdb.hnue.edu.vn
Đào Thị Thu Hằng 0988838296
2 Khoa học Giáo
dục tiếng Việt
1/2/2018 2/2018 http://stdb.hnue.edu.vn
tapchi@hnue.edu.vn
024.37547823 (514-518)
3 Khoa học Tự
nhiên tiếng Việt
1/3/2018 3/2018 http://stdb.hnue.edu.vn
Lê Lan Hương
0912671240
4 Khoa học Xã hội
tiếng Việt
1/4/2018 4/2018 http://stdb.hnue.edu.vn
Đào Thị Thu Hằng 0988838296
5 Khoa học Giáo
dục tiếng Việt
1/5/2018 5/2018 http://stdb.hnue.edu.vn
tapchi@hnue.edu.vn
024.37547823 (514-518)
6 Khoa học Giáo
dục tiếng Anh
1/6/2018 6/2018 http://stdb.hnue.edu.vn
tapchi@hnue.edu.vn
024.37547823 (514-518)
7 Khoa học Tự
nhiên tiếng Anh
1/7/2018 7/2018 http://stdb.hnue.edu.vn
Lê Lan Hương
0912671240
8 Khoa học Xã hội
tiếng Anh
1/8/2018 8/2018 http://stdb.hnue.edu.vn
Đào Thị Thu Hằng 0988838296
9 Khoa học Giáo
dục tiếng Việt
1/9/2018 9/2018 http://stdb.hnue.edu.vn
tapchi@hnue.edu.vn
024.37547823 (514-518)
10 Khoa học Tự
nhiên tiếng Anh
1/10/2018 10/2018 http://stdb.hnue.edu.vn
Lê Lan Hương
0912671240
11 Khoa học Xã hội
tiếng Việt
1/11/2018 11/2018 http://stdb.hnue.edu.vn
Đào Thị Thu Hằng 0988838296
12 Khoa học giáo
dục tiếng Anh
1/12/2018 12/2018 http://stdb.hnue.edu.vn
tapchi@hnue.edu.vn
024.37547823 (514-518)

 

Publish: 10/01/2018 Views: 5011
Tin cùng chuyên mục
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top