A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Vật lý chất rắn - điện tử

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Nguyễn Văn Hùng, Nghiên cứu chế tạo nano bán dẫn ZnO và khảo sát hiệu ứng kích thước, đề tài cấp Trường, SPHN - 06 - 22.

2)        Nguyễn Văn Minh, Nghiên cứu phổ tán xạ Raman của vật liệu bán dẫn và vật liệu từ có kích thước từ micro đến nano mét, đề tài cấp Nhà nước, 4 - 010 - 06.

3)        Lục Huy Hoàng, Chế tạo và nghiên cứu các tính chất quang, điện và từ của vật liệu nano ZnO có pha tạp các ion Co, Mn, Cu, Al, đề tài cấp ĐHQG HN, ĐHQG 07 - 192.

4)        Phạm Văn Vĩnh, Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang và từ của vật liệu nano TiO2 pha tạp kim loại chuyển tiếp, đề tài cấp Trường ĐHSP - 0796.

5)        Lục Huy Hoàng, Nghiên cứu các tính chất quang và từ của một số vật liệu nano Fe2O3 và ZnO chế tạo bằng phương pháp hoá, đề tài cấp Trường, SPHN 08 - 184.

6)        Nguyễn Văn Hùng, Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang phổ của nano tinh thể A2B6, đề tài cấp Bộ, B2008 - 17 - 128.

7)        Lục Huy Hoàng, Nghiên cứu một số tính chất của vật liệu từ và bán dẫn bán từ bằng phương pháp phổ tán xạ Raman, đề tài cấp Bộ, B2009 17 - 188.

8)        Lục Huy Hoàng, Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu bán dẫn và từ, đề tài cấp Trường, SPHN 08 - 256 - TRIG 8.

9)       Nguyễn Văn Minh, Nghiên cứu phổ tán xạ Raman của các vật liệu perovskite ABO3 (SrTiO3, PbZrTiO3, BiFeO3, BaTiO3...) sắt điện và multiferroic có kích thước từ micromet đến nanomet, đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ Nafosted, 03.06.14.

10)    Nguyễn Văn Minh, Tổng hợp các vật liệu nano bán dẫn TiO2, SnO2 dạng bột và màng mỏng để tiến hành một số thử nghiệm trong môi trường, đề tài cấp Trường, SPHN - 09 - 370 - TĐ.

11)   Phạm Văn Vĩnh, Chế tạo bán dẫn SnO2, A2B6 có cấu trúc nano và nghiên cứu một số tính chất vật lí của chúng, đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ Nafosted, 103.03.93.09.

12)    Phạm Văn Vĩnh, Nghiên cứu các tính chất của nano TiO2 pha tạp kim loại chuyển tiếp, đề tài cấp Trường, SPHN - 09 - 297.

13)    Lục Huy Hoàng, Sử dụng Phương pháp quang phổ để nghiên cứu một số vật liệu có chứa ion kim loại chuyển tiếp, đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ Nafosted, 103.02 - 2010.04.

14)     Nguyễn Văn Hùng, Chế tạo chấm lượng tử bán dẫn CdSe/ZnS và CdTe/ZnS trong môi trường nước (H2O) và thử nghiệm ứng dụng trong đánh dấu sinh học, đề tài cấp Bộ, B2010 - 17 - 237.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top