Thông báo lớp Bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Số: 332/TB-ĐHSPHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp Bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh

 

Căn cứ Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 1876/QĐ-BGDĐT ngày 21/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh;

Căn cứ Quyết định số 2501/QĐ-BGDĐT ngày 5/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh. Thông tin tuyển sinh khóa bồi dưỡng này như sau:

Đối tượng tuyển sinh: Giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông, các trường chuyên biệt và các cơ sở khác có dạy chương trình bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh.

Chương trình bồi dưỡng: 240 tiết.

Hình thức tổ chức bồi dưỡng: Bồi dưỡng trực tiếp, Bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến.

Kinh phí bồi dưỡng: 2.100.000đ/1 người (Hai triệu một trăm nghìn đồng).

Thời gian bồi dưỡng:  Các ngày trong tuần hoặc thứ bảy và chủ nhật.

Địa điểm học: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hồ sơ đăng kí: Theo mẫu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Người học sau khi hoàn thành chương trình được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp chứng chỉ Bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 03579.03.033./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị, cá nhân;

- Lưu: VT, ĐTBDTX.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

GS.TS. Nguyễn Văn Minh

 

 

 


Source: 
08-04-2024
Tags