Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của Dự án đầu tư xây dựng Giảng đường A1 - Tòa nhà Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  • Phụ lục kèm theo quyết định vui lòng xem tại đây

 


Source: 
24-08-2021
Tags