Chỉ tiêu tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023

Các cơ sở đào tạo trực thuộc các địa phương, bộ ngành chỉ tổ chức tuyển sinh đào tạo sau khi uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc bộ ngành giao nhiệm vụ, có kế hoạch cấp kinh phí theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Theo đó, cụ thể số lượng chỉ tiêu tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội như sau:

Tin bài: Phòng Hành chính – Đối ngoại


Source: 
30-05-2023
Tags