Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Các Hiệu trưởng trường ĐHSPHN từ khi thành lập trường:

GS.TSKH Lê Văn Thiêm (1951-1954), GS. Đặng Thai Mai (1954-1956), GS.VS Phạm Huy Thông (1956-1966), GS. Nguyễn Lương Ngọc (1967-1975), GS.TSKH Nguyễn Cảnh Toàn (1967-1975), GS. Dương Trọng Bái (1976-1980), PGS.TS Phạm Quý Tư (1980-1989), GS.TS Vũ Tuấn (1989-1992), PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ (1992-1997), GS.TS Đinh Quang Báo (1997 -2006), GS.TS Nguyễn Viết Thịnh (2006-2012), GS.TS Nguyễn Văn Minh (2012-4/2024), PGS.TS Nguyễn Đức Sơn (05/2024 - nay).

     
 GS.TSKH Lê Văn Thiêm (1951-1954)  GS. Đặng Thai Mai (1954-1956) GS.VS Phạm Huy Thông (1956-1966) 
   
 GS. Nguyễn Lương Ngọc (1967-1975)  GS.TSKH Nguyễn Cảnh Toàn (1967-1975)  GS. Dương Trọng Bái (1976-1980)
     
PGS.TS Phạm Quý Tư (1980-1989)  GS.TS Vũ Tuấn (1989-1992)  PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ (1992-1997)
     
 GS.TS Đinh Quang Báo (1997 -2006)  GS.TS Nguyễn Viết Thịnh (2006-2012)  GS.TS Nguyễn Văn Minh (2012-4/2024)
   
PGS.TS Nguyễn Đức Sơn (05/2024 - nay)