Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
 PGS.TS Nguyễn Văn Trào

Phó Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Văn Trào

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và điện tử, E-learning; Khoa học công nghệ; Xuất bản; Thông tin thư viện; Nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên; Công tác học sinh - sinh viên; Đề án Ngoại ngữ 2020; Công tác đoàn thể; Công tác thanh tra; An ninh trật tự; Văn hóa Thể thao; Vệ sinh môi trường.

- Đảm nhiệm vị trí: Chủ tịch Hội thể thao Đại học Sư phạm Hà Nội, Trưởng ban Kỹ thuật An toàn - Vệ sinh lao động.

- Trực tiếp phụ trách hoạt động của các đơn vị:
+ Phân hiệu Hà Nam; Phòng Bảo vệ, Phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên, Phòng Khoa học Công nghệ;
+ Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Địa lý, Khoa Giáo dục mầm non, Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Khoa Giáo dục tiểu học, Khoa Giáo dục thể chất, Khoa Hóa học, Khoa Lịch sử, Khoa Nghệ thuật, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Khoa LLCT-GDCD, Khoa Sinh học, Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Khoa Tiếng Pháp, Khoa Toán - Tin, Khoa Triết học, Khoa Việt Nam học;
+ Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin Thư viện, các Trung tâm khoa học và công nghệ khác trong toàn Trường; Viện khoa học tự nhiên; Nhà xuất bản; Kí túc xá; Trường Mầm non Búp sen xanh.

- Được Hiệu trưởng ủy quyển kí các hợp đồng về khoa học công nghệ và các văn bản tài chính theo kế hoạch.