Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC, NLĐ TRƯỜNG ĐHSPHN (có đến ngày 30/06/2024)
Chức danh khoa học, trình độ đào tạo: Số lượng
1 GS.TSKH 1
2 GS.TS 9
3 PGS.TSKH 0
4 PGS.TS 126
5 TS 300
6 ThS 380
7 ĐH 188
8 Khác 32
Tổng số 1036
Chức danh nghề nghiệp: Số lượng
1 Giảng viên 648
2 Giáo viên Trung học phổ thông 72
3 Giáo viên Trung học cơ sở 4
4 Giáo viên Tiểu học 18
5 Giáo viên thực hành 34
6 Nghiên cứu viên 1
7 Chuyên viên và các chức danh khác 259
Tổng số 1036